God sommer!

Sist oppdatert: 07.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.


Planprogram til behandling og politisk fastsettelse

 

Før vi tar ferie vil planprogrammet sendes over til behandling i Kristiansand kommune. Planprogrammet skal fastsettes av by- og stedsutviklingsutvalget. Alle høringsinnspill til planprogrammet er oppsummert og svart ut, og blir en del av saksfremlegget når planprogrammet legges fram til politisk fastsettelse i september.

 

Miljøkartlegging av sjøbunn

 

I juni startet Nye Veier opp med miljøkartlegging av sjøbunnen i Vige. Det må gjøres mange vurderinger og utredninger knyttet til en eventuell utfylling i sjøen, konsekvenser dette kan ha for bukta, livet i sjøen og vanngjennomstrømmingen. Det er blant annet krav om undersøkelser av forurenset sediment. Sediment er de løse massene (leire, silt, sand) som ligger på havbunnen. Vi tar da prøver av sedimentene for å kunne kartlegge hva sedimentene består av, om de er forurenset og hvordan dette eventuelt påvirker Ytre ringvei i dette området.  Det er tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser, men de fleste undersøkelsene i Vigebukta er over 10 år gamle. Det er derfor nødvendig med nye prøver som kan supplere allerede tilgjengelig informasjon.

Måling av grunnvann

 

I uke 24 ble det utplassert noe som heter poretrykksmålere ved Sørlandet sykehus. Disse skal måle grunnvannsnivået i området. Dette gjøres ved å måle hvor mye trykk det er i grunnvannet. Grunnvann er vann som befinner seg under bakkenivå der alle sprekker og porer i grunnen er helt fylt med vann. Nivået måles da før oppstart og underveis i byggeprosessen. På denne måten kan man følge med på grunnvannsnivået og sikre at dette ikke synker eller stiger mer enn det skal. Årsaken til at man undersøker dette er for å finne ut mer om stabiliteten i området og sikre at grunnen er stabil både før, under og etter bygging.

  

Hva skjer over sommeren?

 

Etter sommeren vil det gjøres ytterligere miljøkartlegginger, og arbeidet med konsekvensutredning samt utforming av planforslaget starter. I tillegg skal fylkeskommunen gjennomføre kulturminneregistreringer i Vige, Dalane og ved Grauthelleren. Arbeidet med grunnundersøkelser fortsetter til høsten, det skal blant annet utføres kjerneboringer i områdene Eg, Dalane og Kjerrane for å få mer nøyaktig informasjon om dybde til berg og kvaliteten på bergmassen.

 

 

Med ønske om en riktig god sommer! 

Siste nytt

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Publisert: 14.05.2021

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.