Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Sist oppdatert: 10.09.2021

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.


Oversiktskart kulturminneregistreringer i Vige. Sorte firkanter med rød kjerne viser de to nye funnstedene (Kilde: Askeladden)

Hvorfor gjør Fylkeskommunen kulturminneregistreringer i reguleringsplaner?

 

Fylkeskommunen har i henhold til kulturminneloven § 9 det overordnede ansvaret for å undersøke om det finnes automatisk fredete kulturminner i et område hvor det planlegges for utbygging.

Automatisk fredete kulturminner betyr spor etter menneskelig aktivitet før år 1537. Om fylkeskommunen finner dette må de vernes fra utbyggingen.

 

Fylkeskommunen i Agder skriver på sine nettsider:

 

"Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet."

Ved oppstart av et planarbeid foretar fylkeskommunen en vurdering av potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Om de vurderer at det er potensial for funn krever fylkeskommunen at det gjøres registreringer før arbeidet med planen kan fortsette. Fylkeskommunen lager utkast til rammer for registering, samt et budsjett som tiltakshaver (her; Nye Veier) må godta før registreringene kan starte. 

 

Hvilke områder har fylkeskommunen undersøkt på sin befaring?

 

Fylkeskommunen har fått tilsendt det aktuelle planområdet for Ytre ringvei fra Nye Veier og har selv definert sine undersøkelsesområder. De har registrert områdene som ligger i dagsonen av Ytre ringvei prosjektet. De delene av planområdet der Ytre ringvei går i tunnel er ikke vurdert/registrert.

 

Når det kommer til hvordan fylkeskommunen gjør vurderinger over områdene de skal undersøke sier fylkeskommunen i Agder:

 

"Kort sagt, vurderer vi områdene i forhold til beliggenhet i landskapet og kulturmiljø som er i nærheten. Hva vet vi fra før, hva er registrert allerede i nasjonaldatabase «Askeladden», hva er omtalt i litteratur, og ikke minst hva er problemstilling som vi ønsker å få svar på? Slike spørsmål stiller vi hver gang vi skal registrere et nytt området. Noen ganger vurderer vi behovet som stort og da registrerer vi videre, og noen ganger vurderer vi behovet som minimalt, da avslutter vi registreringen."

 

 

Ikke oppdaget automatisk fredet kulturminner

 

Under fylkeskommunens registeringer ble det kun funnet to små steinalderlokaliteter, på nordvest siden av Varoddbrua. Disse funnene er imidlertid forstyrret i mer moderne tid (omrotet), og kan ikke regnes som automatisk fredet kulturminner. Funnene ble derfor registrert som funnsted. Hadde det blitt funnet automatisk fredete kulturminner måtte fylkeskommunen gjort ytterligere vurderinger om hvordan funnet skal bevares, om det skal fjernes fra funnstedet eller om funnstedet skal bevares. Dette blir da ikke nødvendig i denne omgang for Ytre ringvei.

 

Se bilder av funnstedene på siden av saken.

 

Kilder for denne saken: https://agderfk.no/vare-tjenester/kulturminnevern-og-kulturturisme/arkeologi/arkeologiske-undersokelser-for-utbygging/

Funnområde ved Varoddbrua (kilde: Fylkeskommunen i Agder)


Funnområde ved Varoddbrua (kilde: Fylkeskommunen i Agder)


Siste nytt

Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Publisert: 08.09.2021

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.

Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé

Publisert: 02.09.2021

 

Etter innspill fra berørte har Nye Veier jobbet med optimalisering av løsninger for Ytre ringvei, og foretatt endringer i planprogrammet. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere en viktig milepæl: Fastsettingen av planprogrammet.

 

 

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 9. august

Publisert: 03.08.2021

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser i Otra ved Eg. Arbeidet starter mandag 9. august og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert.

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Publisert: 14.05.2021

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.