Grunnen under Ytre ringvei undersøkes: Hva skjuler seg under overflaten?

Sist oppdatert: 17.01.2022

Det er nylig gjennomført undersøkelser av grunnen der Ytre ringvei (E39) er planlagt å gå. Resultatet av undersøkelsene er viktig for hvordan anleggsarbeidet blir gjennomført.


Ved hjelp av gravemaskin graves det sjakter i bakken. Deretter tas det prøver av de forskjellige lagene som sendes til laboratorium for analyse.

Ytre ringvei skal bygges i et bynært område med lang historikk. Etter mange år med forskjellig typer virksomhet og ulik bruk av arealene, er det alltid en mulighet for at grunnen under bakken er forurenset. For å finne ut mer om dette, har Marte Eik Isaksen og Embla Vildalen Uleberg undersøkt grunnen i områder der Ytre ringvei er planlagt. Marte har utdanning innen naturmiljø og analytisk kjemi, og Embla innen naturforvaltning. Begge er tilknyttet Norconsult sitt kontor i Kristiansand og arbeider nå med å kartlegge omfang av forurenset grunn i dagsonene til Ytre ringvei. I vinter har de utført feltarbeid der de har tatt prøver fra hull som er gravd på ulike steder der det er mistanke om forurensning i grunnen. Prøvene sendes til et laboratorium hvor de undersøkes for ulike stoffer, samt hvor store mengder av de ulike stoffene som er til stede.

Kartlegging

Før feltarbeidet tok til, gikk Marte og Embla gjennom historiske dokumenter for å finne steder hvor det er sannsynlig å finne forurensninger i grunnen. Det ble undersøkt hvilke virksomheter som holdt til i områdene tidligere, blant annet ved å se på historiske kart og flyfoto. Undersøkelsene viste at Vigebukta har blitt fylt ut for å vinne land i flere omganger over lengre tid. Ettersom man før i tiden ofte brukte ymse materialer og avfall som fyllmasser, var dette et område hvor det var god grunn til mistanke om forurenset grunn som måtte undersøkes nærmere.

 

Den innledende kartleggingen viste også at det i mange år er drevet både gartneri og bilopphuggeri på ulike lokasjoner i Dalane. Disse områdene ble også undersøkt fordi det kan være fare for at virksomhetene kan ha forurenset grunnen, for eksempel med plantevernmidler eller oljesøl og annen avrenning.

 

Gjenbruk eller deponi

Grunnundersøkelser er viktig for å vurdere om det er behov for å ta spesielle hensyn i anleggsperioden. Dersom massene er lite forurenset, kan de gjerne gjenbrukes direkte i prosjektet. Men dersom man finner høye nivåer av giftstoffer, tungmetaller og lignende, må massene håndteres på andre måter. Dersom forurensingen er ille nok, må massene deponeres hos et godkjent mottak. Det er tiltakshaver som har ansvar for å rydde opp dersom man finner forurensede løsmasser.

 

Spor av aktivitet

Marte og Embla forteller at de ofte finner ganske mye rart som er begravd i bakken. Det er gjerne avfall eller rester av infrastruktur fra virksomheter som har vært i området tidligere. Andre ganger er det annet søppel som har blitt brukt som fyllmasse. Massene i grunnen utgjør ulike lag, og man må studere disse for å prøve å forstå hva som er stedegne masser, altså masser som hører til naturlig, og masser som er resultat av menneskelig aktivitet.

 

Ved undersøkelsene for Ytre ringvei ble det heldigvis ikke gjort noen overraskende funn. I Vige fant de ut at fyllmassene brukt i Vigebukta i stor grad består av sprengstein. I Dalane fant de en del avfall enkelte steder, blant annet metallrister og annet metallavfall, men heller ikke dette var uventet ut fra historikken i området.

 

Laboratorie-jobb

Basert på hvor store konsentrasjoner av ulike miljøgifter man finner i prøvene, blir de klassifisert i forskjellige tilstandsklasser. Det er fem klasser, der tiltaksklasse 1 beskrives som «meget god» tilstand, og tiltaksklasse 5 beskrives som «svært dårlig» tilstand.

 

Prøvene som er tatt for Ytre ringvei er stort sett ferdig analysert. I Vige fant man rene masser i alle prøvepunkter bortsett fra ett punkt ved bensinstasjonen. Denne viste tilstandsklasse 2 for enkelte stoffer. I Dalane ble det på avgrensede områder funnet nivåer med tungmetaller som tilsvarer tilstandsklasse 4 og 5. Funnene ble gjort på arealer der man fant mye skrot, og resultatene var derfor ikke uventet. Ellers fant man også i Dalane kun nivåer tilsvarende tilstandsklasse 1 og 2.

 

Resultatene fra undersøkelsen vil brukes til å vurdere hvor det bør gjøres flere undersøkelser for å avgrense forurensede områder ytterligere. Grunnundersøkelsene vil danne grunnlag for å vurdere hva massene kan brukes til og hvor det eventuelt må gjennomføres avbøtende tiltak for å hindre at forurensingen sprer seg under utbyggingen av Ytre ringvei.

 

I Dalane ble det funnet mye skrot enkelte steder. Det svarte jordlaget inneholder trolig mye organiske materialer og er sannsynligvis opprinnelig grunn.


Siste nytt

Grunnen under Ytre ringvei undersøkes: Hva skjuler seg under overflaten?

Publisert: 06.10.2021

Det er nylig gjennomført undersøkelser av grunnen der Ytre ringvei (E39) er planlagt å gå. Resultatet av undersøkelsene er viktig for hvordan anleggsarbeidet blir gjennomført.

Veien videre for Ytre ringvei

Publisert: 21.12.2021

Planarbeidet for Ytre ringvei i Kristiansand har gått på høygir det siste halvåret. De tekniske løsningene og utredningene blir stadig mer detaljerte. Samtidig ser Nye Veier behov for å bruke litt mer tid enn først antatt, for å finne den beste løsningen for Ytre ringvei.

Undersøkelser av fjellkvalitet - reduserer risiko og kostnader

Publisert: 01.12.2021

Mye fjell skal sprenges ut før det blir lys i begge ender av tunnelene. Men «fjell» og «fjell» er ikke det samme: Det er store forskjeller på kvaliteten på berget som tunnelen skal bygges i. For å redusere risiko og dermed uforutsette kostnader, gjør Nye Veier grundige undersøkelser av fjellkvaliteten.

Innkomne merknader etter tilleggsvarling

Publisert: 27.10.2021

Det ble gjennomført en tilleggsvarsling for et område nord for opprinnelig trase. Frist for å komme med innspill var 20.10.21, her kan du lese hvilke merknader og innspill Nye Veier har fått i forbindelse med tilleggsvarslingen.

Varsel om grunnundersøkelser

Publisert: 21.10.2021

Nye Veier ønsker å gjøre allmenheten oppmerksom på at det skal gjøres undersøkelser i forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei. Undersøkelsene vil merkes om man bor eller oppholder seg i nærheten, men er ikke farlig.

Vedtatt planprogram og utvidelse av planområdet

Publisert: 22.09.2021

Vedtaket markerer en viktig milepæl i prosjektet og en ny fase i planprosessen. Det gjøres også nå en tilleggsvarsling for utvidelse av planområdet nord for Sørlandet sykehus. Frist for å komme med innspill er 20.10.2021.

Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Publisert: 08.09.2021

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.

Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé

Publisert: 02.09.2021

 

Etter innspill fra berørte har Nye Veier jobbet med optimalisering av løsninger for Ytre ringvei, og foretatt endringer i planprogrammet. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere en viktig milepæl: Fastsettingen av planprogrammet.

 

 

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 9. august

Publisert: 03.08.2021

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser i Otra ved Eg. Arbeidet starter mandag 9. august og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert.

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Publisert: 14.05.2021

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.