God sommer!

Sist oppdatert: 05.07.2022

Ferien har allerede startet for mange, og arbeidet med Ytre ringvei tar en liten pause før det fortsetter for fullt i august. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, samt planlagt fremdrift etter sommeren.


I en pressemelding mandag 30. mai 2022 varslet Nye Veier at konkurransen for Ytre ringvei utsettes inntil videre og at prosjektet ikke vil sendes ut i markedet i år som tidligere annonsert. Arbeidet med reguleringsplanen påvirkes ikke av dette og vil fortsette. Det arbeides for fullt for å fremme et reguleringsplanforslag høsten 2022, slik at reguleringsplanen kan vedtas av Kristiansand kommune rundt årsskifte 2022/2023.

 

I løpet av vinteren og våren har det vært varslet utvidelse av planområdet ved 3 steder; Bjørndalen, Øygardsvannene og Lille Kjelåstjønn ved Mjåvann industriområde. Ved Bjørndalen er det påvist utfordrende grunnforhold, og man har derfor besluttet å flytte tunneltraseen noe lenger nord slik at man unngår dette.

Utvidelsene ved Mjåvann industriområde skyldes at Nye Veier ønsker å vurdere om disse områdene kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser og fungere som alternativ til deponering ved Glitre/Storheia. Nye Veier vil vektlegge at masseoverskuddet fra prosjektet skal benyttes til samfunnsnyttige formål. Områdenes egnethet for massehåndtering vil vurderes opp mot bærekraft, herunder blant annet transportavstander og gjenbruksmuligheter.

 

God sommer!

Siste nytt

God sommer!

Publisert: 05.07.2022

Ferien har allerede startet for mange, og arbeidet med Ytre ringvei tar en liten pause før det fortsetter for fullt i august. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, samt planlagt fremdrift etter sommeren.

Har du energi- eller drikkevannsbrønn i nærheten av planlagt trasé for E18 Ytre ringvei?

Publisert: 31.05.2022

Mange husstander og bedrifter har etablert grunnbrønner som strekker seg langt ned i bakken. Grunnbrønnene kan komme i konflikt med Ytre ringvei. Har du en energi- eller drikkevannsbrønn i nærheten av tunneltraséen som ikke er registrert, ønsker vi å høre fra deg.

Måling av vannstand i innsjøer over Ytre ringvei

Publisert: 04.05.2022

I mars ble det satt ut automatisk måleutstyr som skal registrere vannstanden i flere av vannene som ligger over Ytre ringvei. Årsaken er et behov for å få kjennskap til naturlig variasjon i vannstanden og derved bedre kunne ivareta vannforekomstene under anleggsperioden.  

Viktig vedtak muliggjør utbygging

Publisert: 04.02.2022

Ny viktig milepæl nådd med vedtak om ny bompengeordning for E39 Ytre ring i Kristiansand. Finansieringen den nye ordningen vil gi, er en viktig forutsetning for at Nye Veier kan gjennomføre prosjektet.

Kjerneboring under Otra

Publisert: 25.01.2022

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres kjerneboring under Otra ved Sødal. Arbeidet starter tirsdag 25. januar og vil pågå i tre til fire uker.

Grunnen under Ytre ringvei undersøkes: Hva skjuler seg under overflaten?

Publisert: 06.10.2021

Det er nylig gjennomført undersøkelser av grunnen der Ytre ringvei (E39) er planlagt å gå. Resultatet av undersøkelsene er viktig for hvordan anleggsarbeidet blir gjennomført.

Veien videre for Ytre ringvei

Publisert: 21.12.2021

Planarbeidet for Ytre ringvei i Kristiansand har gått på høygir det siste halvåret. De tekniske løsningene og utredningene blir stadig mer detaljerte. Samtidig ser Nye Veier behov for å bruke litt mer tid enn først antatt, for å finne den beste løsningen for Ytre ringvei.

Undersøkelser av fjellkvalitet - reduserer risiko og kostnader

Publisert: 01.12.2021

Mye fjell skal sprenges ut før det blir lys i begge ender av tunnelene. Men «fjell» og «fjell» er ikke det samme: Det er store forskjeller på kvaliteten på berget som tunnelen skal bygges i. For å redusere risiko og dermed uforutsette kostnader, gjør Nye Veier grundige undersøkelser av fjellkvaliteten.

Innkomne merknader etter tilleggsvarling

Publisert: 27.10.2021

Det ble gjennomført en tilleggsvarsling for et område nord for opprinnelig trase. Frist for å komme med innspill var 20.10.21, her kan du lese hvilke merknader og innspill Nye Veier har fått i forbindelse med tilleggsvarslingen.

Varsel om grunnundersøkelser

Publisert: 21.10.2021

Nye Veier ønsker å gjøre allmenheten oppmerksom på at det skal gjøres undersøkelser i forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei. Undersøkelsene vil merkes om man bor eller oppholder seg i nærheten, men er ikke farlig.

Vedtatt planprogram og utvidelse av planområdet

Publisert: 22.09.2021

Vedtaket markerer en viktig milepæl i prosjektet og en ny fase i planprosessen. Det gjøres også nå en tilleggsvarsling for utvidelse av planområdet nord for Sørlandet sykehus. Frist for å komme med innspill er 20.10.2021.

Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Publisert: 08.09.2021

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.

Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé

Publisert: 02.09.2021

 

Etter innspill fra berørte har Nye Veier jobbet med optimalisering av løsninger for Ytre ringvei, og foretatt endringer i planprogrammet. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere en viktig milepæl: Fastsettingen av planprogrammet.

 

 

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 9. august

Publisert: 03.08.2021

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser i Otra ved Eg. Arbeidet starter mandag 9. august og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert.

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Publisert: 14.05.2021

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.