Vedtatt planprogram og utvidelse av planområdet

Sist oppdatert: 24.09.2021

Vedtaket markerer en viktig milepæl i prosjektet og en ny fase i planprosessen. Det gjøres også nå en tilleggsvarsling for utvidelse av planområdet nord for Sørlandet sykehus. Frist for å komme med innspill er 20.10.2021.


Illustrasjon utvidet planområde

Vedtatt planprogram

 

Planprogrammet er et dokument som blant annet redegjør for formålet med planarbeidet, hva tiltaket innebærer, avgrensing av planområde og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

 

Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 16.04 – 31.05 2021. Nye Veier fikk inn 85 merknader fra offentlige instanser, bedrifter, interesserorganisasjoner, grunneiere og andre interessenter. På bakgrunn av innspillene ble det gjort endringer i planprogrammet, og det var dette reviderte planprogrammet som nå ble politisk vedtatt. Vedtaket av planprogrammet innleder en ny fase i planprosessen, og arbeidet fremover vil nå dreie seg om å utarbeide et planforslag med konsekvensutredning. 

 

Utvidet grense - hvor planområdet utvides

 

Utvidelsen av planområdet gjelder tunnelstrekningen mellom kryssene i Vige og Dalane, nord for opprinnelig planlagt trasé. Tunnelen vil svinge nordover mot Bjørndalen like etter tunnelpåhugget i Vige og gå under Otra nord for sykehusområdet på Eg før den svinger tilbake mot opprinnelig trasé ved Dalane. Et mer detaljert kart over den nye planavgrensningen finner du på innbyggerdialogen.

 

Bakgrunn for utvidelsen av planområde

 

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet har vi mottatt innspill fra Sørlandet sykehus om at medisinsk utstyr og drift av sykehuset er svært følsom for rystelser. Dersom tunnelen skulle gått i opprinnelig trasé rett sør for sykehusområdet ville dette komplisert byggingen av tunnelen og det ville vært forbundet med risiko for sykehusets drift. Nye Veier har derfor undersøkt mulighet for å flytte veitraseen lengre unna sykehuset. Det er sett på alternativer både nord og sør for tidligere krysningspunkt under Otra. På bakgrunn av grunnundersøkelser har Nye Veier valgt å gå videre med et nordlig alternativ. Kunnskapsgrunnlaget for denne løsningen skal nå utvides og det skal gjøres ytterligere undersøkelser.

 

Hva innebærer utvidelsen av planområdet og omleggingen av tunnelen? 

 

Endringen av traséen medfører at tunnelen blir rundt 250 meter lengre. Til tross for lengre tunnel er det antatt at byggetiden vil forbli den samme da grunnforholdene er mindre kompliserte i ny trasé. Endringen vil ikke få konsekvenser på overflaten, kun under bakken.

 

Gi innspill til utvidet planområde

Grunneiere innenfor det utvidede planområdet vil bli varslet særskilt gjennom Altinn, e-post eller brev. Vi er spesielt opptatt av informasjon om eventuelle anlegg/installasjoner under bakken som kan komme i berøring med tunneltraseen, som f.eks. energibrønner. Frist for innspill er 20.10.2021. 

Siste nytt

Vedtatt planprogram og utvidelse av planområdet

Publisert: 22.09.2021

Vedtaket markerer en viktig milepæl i prosjektet og en ny fase i planprosessen. Det gjøres også nå en tilleggsvarsling for utvidelse av planområdet nord for Sørlandet sykehus. Frist for å komme med innspill er 20.10.2021.

Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Publisert: 08.09.2021

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.

Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé

Publisert: 02.09.2021

 

Etter innspill fra berørte har Nye Veier jobbet med optimalisering av løsninger for Ytre ringvei, og foretatt endringer i planprogrammet. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere en viktig milepæl: Fastsettingen av planprogrammet.

 

 

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 9. august

Publisert: 03.08.2021

I forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei vil det gjennomføres ytterligere grunnundersøkelser i Otra ved Eg. Arbeidet starter mandag 9. august og vil pågå i to til tre uker. I denne perioden vil fremkommeligheten med båt på elven ved dette området være noe redusert.

God sommer!

Publisert: 06.07.2021

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.

Takk for deres innspill!

Publisert: 04.06.2021

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.

Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.

Informasjonsfilm om Ytre ringvei

Publisert: 19.05.2021

19. april ble det varslet planoppstart og planprogrammet for planen ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. I den forbindelse har Nye Veier produsert en informasjonsfilm om planarbeidet knyttet til Ytre ringvei.

Redusert fremkommelighet med båt på Otra fra 18. mai

Publisert: 14.05.2021

I forbindelse med supplerende grunnundersøkelser fra flåte på Otra kan det oppstå redusert fremkommelighet for båttrafikken. 

Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.

Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.

Supplerende grunnundersøkelser ved Otra

Publisert: 26.03.2021

Nye Veier har tidligere foretatt grunnboringer fra flåte i Otra. Nå supplerer vi disse grunnboringene ved Otra, med noe som heter refraksjonsseismikk.

Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres i april

Publisert: 14.03.2021

Oppstart av planarbeidet for Ytre ringvei er planlagt kunngjort kort tid etter påske.

 

Resultater fra grunnundersøkelsene viser at Ytre ringvei kan krysse i tunnel under Otra

Publisert: 14.03.2021

Det har de siste månedene blitt utført grunnboringer ved Eg (sykehuset), Dalane og Kjerrane. I tillegg er det utført grunnboringer fra flåte i Otra.

Grunnundersøkelser i Otra

Publisert: 13.01.2021

I forbindelse med E39 Ytre ringvei er Nye Veier nå i gang med grunnundersøkelser i Otra. Arbeidet skal etter planen pågå frem til midten av februar.

Undersøker grunnforholdene i forbindelse med E39 Ytre ringvei

Publisert: 04.12.2020

Nye Veier har startet opp med grunnundersøkelser i området hvor ny firefelts vei planlegges mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand kommune. Arbeidet vil pågå i perioden desember 2020 - februar 2021.

E39 Ytre ringvei med egen nettside

Publisert: 04.12.2020

Nå lanserer Nye Veier en egen nettside for prosjektet E39 Ytre ringvei. Her finner du blant annet informasjon om veiprosjektet, overordnet fremdrift og kontaktinformasjon.