Veien videre for Ytre ringvei

Sist oppdatert: 26.02.2024

Planarbeidet for Ytre ringvei i Kristiansand har gått på høygir det siste halvåret. De tekniske løsningene og utredningene blir stadig mer detaljerte. Samtidig ser Nye Veier behov for å bruke litt mer tid enn først antatt, for å finne den beste løsningen for Ytre ringvei.


E18 ved Vigebukta, sett fra sykkelekspressveien mot Varoddbrua. Bildet er tatt i desember 2021.

«I utgangspunktet hadde vi et mål om at planen skulle vedtas i løpet av sommeren 2022. Nå ser vi at vi trenger noe mer tid til å utarbeide et fullstendig planforslag,» forklarer Thomas Kaaløy Jensen, planprosessleder i Nye Veier.

 

«Det er Kristiansand kommune som fatter endelig vedtak av planen, og vi antar nå at det kan skje i løpet av høsten 2022. Utarbeiding av planer er komplekse prosesser som er avhengig av mange eksterne og interne avklaringer. Underveis i planarbeidet dukker det også opp mange uforutsette problemstillinger som må vurderes og avklares.»

 

Hva har skjedd i løpet av høsten 2021?
Denne høsten har de tekniske løsningene for Ytre ringvei stått i fokus for arbeidet, og det arbeides fortsatt med å få på plass flere detaljer. Samtidig er det gjennomført en rekke undersøkelser og utredninger om blant annet grunnforhold, noe som er svært viktig for å få et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig for beslutningene som skal tas.

 

Etter varsling om oppstart av planarbeidet kom det inn mange nyttige tilbakemeldinger. Disse tilbakemeldingene har gjort at veitraseen er blitt justert. Den største justeringen ble gjort på grunnlag av innspill fra Sørlandet sykehus som informerte om drift og medisinsk utstyr som er sensitivt for rystelser som følge av sprengningsarbeid av tunnel. Derfor ble det besluttet at veitraséen blir flyttet nord for sykehuset. Den justerte traséen gir mindre risiko ved anleggsgjennomføring, men medførte samtidig behov for ytterligere grunnundersøkelser og varsling om utvidelse av planområdet.

 

Det er også gjort flere mindre justeringer av veien, både i Vige og i Dalane. Veianlegget har blitt justert for å gi bedre tilpassing mot eksisterende bebyggelse og bruk av arealer, samt gi en bedre trafikksituasjon og trafikksikkerhet. Gjeldende plan for veitrasé kan finnes i innbyggerdialogen.

Hva vil skje etter nyttår?
Det arbeides fremdeles med å detaljere konsept for anleggsgjennomføring. Dette innebærer blant annet å finne frem til de mest egnede metodene for driving av tunnel, transport av masser og omkjøringsveier. Videre arbeides det med planer for håndtering av overskuddsmasser fra tunnelene. Sentrale spørsmål er hvor massene skal transporteres og hva de skal benyttes til. Dette er forhold som må være vurdert og avklart før et planforslag kan leveres til Kristiansand kommune for politisk behandling.

 

Når løsninger for anleggsgjennomføring og massehåndtering i prosjektet er ferdig vurdert, samt ulike utredninger av konsekvenser av Ytre ringvei er gjennomført, vil plandokumentene bli endelig ferdigstilt. Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse sendes til kommunen i løpet av våren 2022. Planforslaget vil etter administrativ behandling i kommunen, legges ut på høring og offentlig ettersyn der alle som ønsker kan komme med sine innspill. Deretter vil politikerne ta endelig stilling til planen for Ytre ringvei.

 

Prioritert for utbygging
Torsdag 16. desember 2021 vedtok styret i Nye Veier å prioritere Ytre ringvei for utbygging. Dette er en viktig utvikling i prosjektet. Muligheter for reduserte kostnader i prosjektet som skal avlaste lokal trafikk, øke samfunnssikkerheten og sikre et effektivt riksveinett mellom Øst- og Vestlandet, er grunnen til at Ytre ringvei prioriteres for utbygging.

 

Selv om Ytre ringvei nå er prioritert for utbygging, er det fremdeles for tidlig å si noe om når byggestart vil være. Det arbeides for fullt for å fremme et reguleringsplanforslag våren 2022, slik at reguleringsplanen kan vedtas av Kristiansand kommune høsten 2022.