Nye Veier lufter anbefalt løsning for Ytre ringvei

Publisert: 25.03.2021

I forrige uke presenterte Nye Veier sine planer for Ytre ringvei for by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune. 


Illustrasjon som viser valgt løsning for Ytre ringvei; tunnel Vige-Grauthelleren (rød stiplet strek) med kryss i dagsone i Vige, kryss i berg i Dalane og kryss i dagsone ved Grauthelleren (dagsone markert med blå strek).

Nye Veier har nå valgt anbefalt trasé som legges til grunn for videre reguleringsplanarbeid. Traseen går i tunnel på hele strekningen mellom Vige og Grauthelleren, og har tilkobling til rv. 9 i Dalane. Planprogrammet offentliggjøres over påske med god tid for innspill fra interesserte.

 

Løsningen som nå ligger på bordet har en lavere utbyggingskostnad og høyere samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med tidligere vurderte alternativer. At veien legges i tunnel bidrar også til å begrense ulemper for nærmiljø og omgivelser.

 

I videre reguleringsplanarbeid vil løsningen optimaliseres ytterligere, kryssområdene vil detaljeres ut videre med tanke på plassering av tunnelpåhugg, lengde på konstruksjoner, anleggsgjennomføring og massetransport med mer.

Ytre ringvei vil redusere kødannelse og kjøretid i rushtid på dagens vei gjennom sentrum, samt sikre omkjøringsmuligheter ved eventuelle trafikkhendelser.

 

Melding om oppstart av planarbeidet blir kunngjort så snart som mulig over påske.  Samtidig vil også forslag til planprogram bli offentliggjort sammen med informasjon om frister for å komme med synspunkter og innspill til planprogrammet. 

 

Nye Veiers presentasjon knyttet til orientering i by- og stedsutviklingsutvalget 18.03.2021