Måling av vannstand i innsjøer over Ytre ringvei

Sist oppdatert: 26.02.2024

I mars ble det satt ut automatisk måleutstyr som skal registrere vannstanden i flere av vannene som ligger over Ytre ringvei. Årsaken er et behov for å få kjennskap til naturlig variasjon i vannstanden og derved bedre kunne ivareta vannforekomstene under anleggsperioden.  


Vannstanden blir målt ved å legge ut instrumenter som gjør automatiske registreringer flere ganger i døgnet. Her ved Vollevannet.

Ved bygging av tunneler under innsjøer eller fuktkrevende natur, kan vann sige inn i tunnelen og føre til at vannstanden i overliggende tjern, innsjøer og grunnvann synker. Dette kan forårsake setningsskader på bygninger og andre konstruksjoner som er fundamentert på løsmasser. For å unngå slike skader stilles det strenge krav til tetting av tunnelen.

 

Alle tunnelprosjekter krever omfattende forarbeider. En lang rekke faktorer og forhold kartlegges grundig og brukes som grunnlag for å fastsette ulike krav og tiltak. For å sikre at vannstanden på overflaten ikke synker som følge av utbygging av Ytre ringvei, blir det nå gjennomført målinger av vannstand i utvalgte vann. I tillegg blir grunnvannsnivået overvåket. Målingene starter nå i god tid før anleggsstart for å dokumentere naturlige variasjoner i vannstand og gi et godt grunnlag for sammenlikning i anleggsfasen.

 

Før selve anleggsarbeidet starter vil det bli utplassert måleinstrumenter som vil utløse en alarm dersom vannstanden mot formodning skulle synke i forbindelse med tunneldrivingen. Dersom instrumentene varsler om store endringer i vannstanden, vil man på kort tid kunne iverksette mottiltak. Måleinstrumentene vil være aktive under hele anleggsperioden, samt en stund etter at utbygging er ferdig.

 

Kartet viser hvilke områder langs Ytre ringvei hvor det blir gjennomført vannstandsmålinger.