Takk for deres innspill!

Sist oppdatert: 26.02.2024

Første høringsperiode i planprosessen for E39 Ytre ringvei er overstått, og vi vil takke for alle innspill som har kommet inn.


Nye Veier varslet 19. april planoppstart for detaljregulering for prosjektet E39 Ytre ringvei. Samtidig med varslingen ble også planprogrammet lagt ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsperioden var på seks uker og høringsfristen gikk ut den 31. mai.

 

Nye Veier arbeider nå med merknadsbehandlingen. Merknadsbehandling vil si at Nye Veier går gjennom, sammenfatter og svarer ut alle merknader og innspill vi har mottatt. Disse oppsummeres i et eget dokument, og der det er nødvendig og hensiktsmessig, innarbeides merknadene i planprogrammet.

 

Hva har vi fått inn?

Innkomne merknader og innspill har kommet fra både offentlige myndigheter, næringslivsinteresser, interesseorganisasjoner, lag og foreninger, samt grunneiere og naboer. Totalt har det kommet inn over 90 merknader innen høringsfristen.

 

Temaene i innspillene og merknadene varierer, men vi ser at temaene støy, luftkvalitet, valg og utforming av trasé er tema som går igjen. Vi ønsker å minne om at det fremdeles er tidlig i planprosessen og at utredninger av konsekvenser er neste plansteg. Vi oppfordrer derfor alle interessenter til å fortsette engasjementet og gi oss de gode innspillene.

 

Det kommer også mange henvendelser vedrørende grunnerverv. I en planprosess er det dessverre slik at flere eiendommer blir liggende i «planskyggen» inntil man får en vedtatt reguleringsplan. Dette gjør at man ikke får utnyttet eiendommen fullt ut slik man kunne ha tenkt seg. Vi gjør det vi kan for å holde fremdriften oppe i planprosessen, slik at ventetiden skal bli så kort som mulig. Vi håper på en vedtatt plan mot sommeren 2022.

Det er først ved den vedtatte planen at man får endelig oversikt over hvordan de enkelte eiendommene berøres. Skulle det i planprosessen bli klart at man vurderer en innløsning, vil vi kontakte grunneier direkte.

 

Det er ikke slik at boliger som ligger nærmere enn 100 meter, innløses. Man vil se at det ligger en rekke boliger nærmere enn 100 meter langs de fleste motorveiene i landet. Det er konkrete vurderinger av hver enkelt eiendom, og hvordan den rammes, som avgjør om man blir innløst eller ikke. 

 

Hva skjer nå?

Revidert planprogram, sammen med merknadsbehandlingen, sendes før sommerferien over til Kristiansand kommune. Kommunen vil da se alle på alle innspill, i tillegg til Nye Veiers svar på merknadene. Dette vil være en del av grunnlaget politikerne vurderer når de skal fastsette planprogrammet.

 

Neste steg i planprosessen er å utarbeide et planforslag med en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal undersøke og tydeliggjøre konsekvensene veien får, f.eks. for støy, luftkvalitet, natur og bomiljø. Det er statlige retningslinjer knyttet til temaer som støv og støy, og det kommer krav om tiltak dersom man overskrider statlige retningslinjer. Vi forventer at planforslag med konsekvensutredning skal være klart til førstegangsbehandling og ny høringsperiode i løpet av høsten 2021.

 

Nye Veier ønsker å takke alle som har deltatt på dialog- og informasjonsmøter, og alle som har tatt seg tid til å skrive til oss. Deres innspill bidrar til å skape en bedre plan for E39 Ytre ringvei. Tusen takk!