Nye Veier inviterte til befaring og workshop i Dalane

Sist oppdatert: 26.02.2024

Den 24. oktober gjennomførte Nye Veier i samarbeid med Kristiansand kommune medvirkningsmøte med beboere i Dalane. Nye Veier ønsket konkrete tilbakemeldinger fra beboerne i Dalaneområdet på bakgrunn av den planlagte ringveiens utløp i nærheten av boligområdet. Velforening og borettslag i Dalane var godt representert.


Oppdragsleder Terje Faanes i Norconsult forteller om status i prosjektet. Foto: Nye Veier

Ny Ytre ringvei i Kristiansand vil hovedsakelig gå i tunnel. Strekningen er på ca 10 km hvorav 9 km går i tunnel. I hver ende av tunnelen går veien i dagsone, i tillegg får veien utløp i dagsone i Dalane, med to nye rundkjøringer for kobling til eksisterende lokalvei rv. 9. Rundkjøringene vil bli etablert like sør og nord for boligområdet i Dalane.

 

Plan- og bygningsloven pålegger alle som utarbeider offentlige og private planer, å legge til rette for god involvering av lokalbefolkningen. Nye Veier har gjennom prosjektet jobbet godt med medvirkning, men ville gjerne ha konkrete tilbakemeldinger fra beboerne i Dalaneområdet på bakgrunn av veiens utløp i nærheten av boligområdet. Nye Veier inviterte derfor beboerne her til et eget medvirkningsmøte og workshop 24.oktober 2023. Møtet ble gjennomført i samarbeid med Kristiansand kommune. Fra kommunen stilte blant annet barn- og unges representant, rådgivere for demokratiordninger, parkvesenet og planavdelingen samt kommunelege.  

 

Møtet var tredelt med befaring i nabolaget tilrettelagt særlig for barn og unge og gjennomgang av støyutredning og status i prosjektet. I tillegg arrangerte Nye Veier workshop med penn og papirkart og for å få innspill fra beboerne.

 

Landskapsarkitekter fra Norconsult presenterte illustrasjoner som viste hvordan området ville bli med støyskjerm.  

 

Det var særlig tre forhold Nye Veier ønsket innspill fra beboerne på. Lekeplass som grenser til ny rundkjøring ved eksisterende T-kryss i nord, utforming av støyskjerm mot eksisterende rv. 9 og et mulig friområde som grenser til ny rundkjøring i sør.

 

Dalane velforening og Dalane borettslag var godt representert.

 

Det kom inn mange gode innspill som blant annet flere frukttrær og bærbusker og vegetasjon på støyskjerm, etablering av grillplass, gode sitteplasser og bedre lekeapparater.

 

Innspillene blir tatt med i videre planarbeid og planprosess. Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei skal behandles politisk i Kristiansand kommune i desember 2023.

Det blir mulighet for ytterligere medvirkning med berørte og barn og unge når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring på nyåret. Nye Veier oppfordrer berørte til å komme med skriftlige innspill også i denne fasen.

 

Her kan du se presentasjonen fra møtet - Presentasjon

Her kan du se innspillene - Innspill

Trond Johanson, rådgiver i Parkvesenet i Kristiansand kommune informerer om rammene for områdene det ønskes innspill på. Foto: Nye Veier


Innspill fra workshopen i Dalane. Foto: Nye Veier