Sist oppdatert: 20.03.2024

Oppstart

 

Oppstarten er den første fasen i en reguleringsplanprosess. Her utformer Nye Veier et planinitiativ som sendes til kommunen. Etter at kommunen har gjennomgått dette blir det avtalt et formelt oppstartsmøte. Her kan ulike etater i kommunen komme med innspill til planinitiativet for å bli enige om de overordnede rammene planprosessen skal foregå innenfor. Oppstartsmøte i forbindelse med detaljregulering av E18 Ytre ringvei ble holdt i januar 2021.

 

Varsel om planoppstart og forslag til planprogram på høring

 

Når arbeidet med detaljregulering skal starte opp, varsler Nye Veier alle berørte parter. Varsel om planoppstart kunngjøres også i aviser og på kommunens nettside. Ved varsel om planoppstart kan alle som er interessert komme med merknader eller innspill til planarbeidet. Det ble også utarbeidet et planprogram, dette ble lagt ut på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart 19. april 2021. Høringsfristen for innspill var 31. mai 2021. Etter at høringsperioden er overstått behandles alle merknader og innspill før disse sendes over til kommunen. Når kommunen har gjennomgått dokumentene etter høring, vil by- og stedutviklingsutvalget behandle planprogrammet politisk og fatte vedtak. Planprogrammet ble fastsatt den 16.09.2021.

 

Utarbeide planforslag

 

Det utarbeides et planforslag med bakgrunn i kommunens rammer, premisser og mottatte innspill.

Komplett planforslag skal bestå av plankart, bestemmelser, illustrasjoner og utredninger/analyser. Konsekvensutredningen skal tydeliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket vil ha på ulike tema som naturmangfold, kost-nytte, støy etc. Konsekvensutredningen skal også tydeliggjøre hvilke skadereduserende tiltak som anbefales og virkningen av disse. Det er først i denne fasen at detaljer om tiltaket blir fastslått, som for eksempel kryssløsninger og endelig plassering av veien.

Planforslaget sendes til kommunens planavdeling, som vurderer om planforslaget er fullstendig. Dersom forslaget vurderes som fullstendig, starter planavdelingen sin forberedende behandling av saken. Saken drøftes i kommunens interne planforum før den legges frem for politisk behandling i by- og stedsutviklingsutvalget. By- og stedsutviklingsutvalget avgjør om planforslaget skal legges ut på offentlig ettersyn. Planforslaget ble sendt til kommunen for behandling i juni 2023.

 

Planforslag på høring

 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks (6) uker. Berørte myndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte underrettes særskilt. Når fristen for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Planforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden januar-februar 2024. 

 

Vedtak i bystyret

 

Basert på innkomne uttalelser og merknader vurderer kommunen om det må foretas endringer av planforslaget - før den kan vedtas. En ny vurdering av planen og uttalelser mottatt i høringsperioden legges fram til by- og stedsutviklingsutvalget, som tar stilling til om planen skal sendes til bystyret for et sluttvedtak. Bystyret vedtar planen etter at den er behandlet i by- og stedsutviklingsutvalget. Antatt tidspunkt for vedtak av reguleringsplanen er våren 2024. 

 

Når en reguleringsplan er vedtatt av bystyret er den rettskraftig.

 

De som er berørt av planen eller har annen rettslig klageinteresse, kan påklage bystyrets vedtak. Eventuelle klager behandles av formannskapet. Dersom formannskapet ikke tar klagen til følge sendes den til behandling hos Fylkesmannen, som fatter det endelige vedtaket om klagen skal tas til følge eller ikke.