Sist oppdatert: 25.03.2021
Oppstart
Varsel om planoppstart
Planprogram på høring
Utarbeide planforslag
Planforslag på høring
Vedtak av bystyret

 

Nye Veier har nå startet detaljregulering av den nye veien (trykk her for forklaring på hva en detaljregulering er). Arbeidet Nye Veier har startet, bygger på vedtatt kommunedelplan (KDP) fra 26.02.2016. Du kan lese mer om vedtatt KDP her.

 

Nye Veier har også startet opp grunnundersøkelser i planområdet. Undersøkelsene skal gjennomføres i perioden desember 2020 – februar 2021. 

 

Det er sendt et planinitiativ til Kristiansand kommune. I planinitiativet redegjøres det for hvordan Nye Veier planlegger å organisere planarbeidet, hvilke utredninger som skal gjøres og fremdriften i prosjektet. Det formelle oppstartsmøtet med kommunen planlegges gjennomført i januar 2021. Her skal kommunen og Nye Veier diskutere rammer og avklaringer for planarbeidet.

 

Når man er enige om rammer og avklaringer, vil det utarbeides et planprogram (les her om hva et planprogram er). Planprogrammet skal ut på høring rundt påsketider 2021, sammen med varsling om planoppstart. Da vil det være en offentlig høringsperiode på 6 uker hvor organisasjoner, myndigheter og allmenheten kan lese planprogrammet og komme med innspill og merknader. Disse blir svart ut av Nye Veier, og potensielt innarbeidet i en ny revisjon av planprogrammet. Det er et mål at planprogrammet fastsettes av kommunen sommeren 2021.

 

Det vil utarbeides et plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse ved førstegangsbehandling av planforslaget høsten 2021. Deretter blir det en ny runde med offentlig høring. Videre vil det gjøres revideringer etter kommentarer fra den kommunale administrasjonen og politikerne. Det arbeides mot sluttbehandling og vedtak av reguleringsplan i første kvartal 2022.