Sist oppdatert: 18.04.2021
Oppstart
Utarbeide planforslag
Planforslag på høring
Vedtak av bystyret

 

Planoppstart er varslet og planprogrammet ligger nå ute på høring (Hva er et planprogram). Høringsperioden er fra 19.april til 31. mai 2021. Det forventes at detaljreguleringsplan for E39 Ytre ringvei vedtas i 1. halvår 2022 (Hva er en reguleringsplan).  

 

Varsel om oppstart og høring av planprogram markerer starten på planarbeidet, og er den første av to høringsfaser som skal gjennomføres før man har en vedtatt detaljreguleringsplan.

 

Hensikten med planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og identifisere utredningsbehov knyttet til planen. Videre beskrives hvordan og når naboer, grunneiere og andre interessenter kan påvirke planarbeidet. Dette arbeidet bygger på vedtatt kommunedelplan (KDP).

 

Mottatte merknader vil bli behandlet og kommentert i det videre planarbeidet. Merknadene vil i sin fulle form følge saken ved politisk behandling. Det sendes altså ikke svarbrev til avsender i forbindelse med den enkelte merknad. 

 

Planprogrammet fastsettes av by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune.  

 

Etter fastsetting av planprogrammet vil arbeidet med selve planforslaget starte opp. Planforslaget skal utarbeides i henhold til veileder om reguleringsplan samt kart- og planforskriften.

 

Når planforslaget er klart, skal det legges ut til offentlig ettersyn. Myndigheter, grunneiere, lag og foreninger samt andre interessenter varsles via Altinn og kunngjøring i aviser. Innkomne merknader til planforslaget vurderes og evt. justeringer innarbeides før planen sendes til politisk behandling i Kristiansand kommune.