Oppsummering fra dialogmøte i Vige

Publisert: 12.05.2021

Tirsdag 11. mai  ble det avholdt dialogmøte med grunneiere og andre direkte berørte i Vige. Vi vil takke alle oppmøtte for deltakelse og engasjementet.


39 grunneiere og naboer var påmeldt. I tillegg var representanter fra Nye Veier og konsulenter fra Norconsult tilstede.

 

Møtet var åpent for alle som bor i området og ble annonsert på ytreringvei.no, samt i Fædrelandsvennen. Pga. smittevernhensyn ble møtet gjennomført digitalt over Teams. 

 

I møtet ble det det redegjort for planprosessen og status på planarbeidet. Det ble diskutert ulike tema rundt planlegging og utbygging av Ytre ringvei, og hvilken betydning det har for grunneiere og naboer i Vige. Tema som støy, grunnerverv og anleggsgjennomføring ble presentert av prosjektgruppa før det åpnet for diskusjon og svar på spørsmål.  

 

Tematisk handlet spørsmålene om bakgrunn for valgt trase, støy- og støvforurensning med ny vei, og noen spørsmål knyttet til grunnerverv. Mange lurte på forholdet mellom utvidelse av havn i Vige og valg av trase gjennom Vige, samt en del spesifikke spørsmål som hvilke hus som må innløses, hvor støyskjerming vil komme, hvor høyt over havet veien vil gå, hvor nøyaktig tunnelmunningen vil starte etc.

 

Per i dag har vi kun varslet oppstart av planarbeid og lagt ut et forslag til planprogram på høring. Det betyr at vi ikke har utført alle utredninger enda eller har prosjektert ferdig løsninger. En del av spørsmålene som ble stilt i dialogmøtet kan vi derfor ikke svare på enda. Vi tar med oss innspillene inn i det videre planarbeidet. 

 

Når utkast til reguleringsplan foreligger i løpet av høsten 2021 vil det bli en ny høringsperiode med mulighet til å komme med innspill på de konkrete løsningene.  

 

Vi minner om fristen 31. mai for å sende inn innspill til planarbeidet og planprogrammet. Alle høringsinnspill  vil bli oppsummert og kommentert ut i det videre planarbeidet. Innspillene vil i sin fulle form følge saken ved politisk behandling. Innspill kan gis gjennom Innbyggerdialog eller ved å sende e-post.

 

Dersom du gikk glipp av møtet i Vige eller ønsker å vite mer om prosjektet  kan du delta på folkemøte som avholdes digitalt den 20. mai  kl 19  og er åpent for alle. 

 

Planprogram og andre relevante plandokumenter