Starter regulering av E39 Ytre ringvei

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier varsler nå oppstart av reguleringsarbeid og høring av forslag til planprogram for E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Frist for å komme med innspill er 31. mai 2021.


Illustrasjon med planavgrensning. Store deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne skje tiltak over bakken.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny firefelts motorvei for E39 med tilhørende anlegg mellom Vige og Grauthelleren i Kristiansand. Planområdet omfatter ca. 10 kilometer ny E39. Ytre ringvei skal bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar, og den nye veien skal avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand.

 

Planprogram og andre relevante plandokumenter

 

 

Gi ditt innspill

 

Synspunkter, innspill eller informasjon til planarbeidet og/eller til planprogrammet kan sendes skriftlig innen mandag 31. mai 2021 via følgende kanaler:

 

• Innbyggerdialog

nyeveier@ytreringvei.no

• Norconsult v/ Sara Øen, Postboks 626, 1303 Sandvika

Medvirkning og møter

 

Nye Veier inviterer til Åpent folkemøte torsdag 20. mai og Åpen kontordag tirsdag 25. mai. Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet. Dette gjennomføres digitalt.

 

I tillegg vil det arrangeres egne Dialogmøter for berørte i områdene Vige, Dalane og ved Grauthelleren i uke 19 og 20.