Offentlig ettersyn av planforslaget for ny E18 Ytre ringvei

Sist oppdatert: 26.02.2024

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for E18 Ytre ringvei ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i areal- og miljøutvalget i Kristiansand 7. desember 2023. Frist for innsending av merknader er 17. februar 2024.


E18 Ytre ringvei går i tunnel mellom Grauthelleren og Vige.

Høring og offentlig ettersyn

 

Areal- og miljøutvalget fattet 7. desember følgende vedtak:

 

  1. Areal- og miljøutvalget legger detaljregulering for E 18 Ytre Ringvei med plankart sist datert 10.11.2023 og bestemmelser sist datert 10.11.2023, ut til offentlig ettersyn.
  2. Områder innenfor kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård/Vige skal sendes på offentlig ettersyn som alternativ for etterbruk av steinmasser.
  3. Det ønskes innspill i høringsperioden på en alternativ løsning med 20 meter bred kanal i Narviga/Vige, som regulert i gjeldende plan for Kongsgård/Vige havneområde. (9/2.)
  4. Det bes spesielt om innspill på massehåndtering, herunder økte avbøtende tiltak og friluftsinteresser på aktuelle plasseringer for håndtering av masser.

 

Detaljreguleringen omfatter ny motorvei i tunnel

 

E18 Ytre ringvei er planlagt som en trafikksikker, firefelts vei i sammenhengende toløps tunnel mellom Vige og Grauthelleren, med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen. Den planlagte veien kobles i øst til dagens E18 ved Varoddbrua. I vest kobles veien til nye E39 mot Mandal. Veistrekningen er på omtrent 10 kilometer hvorav 9 kilometer er planlagt i tunnel. Veien vil gå i tunnel under elva Otra. Det er planlagt kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til krysset ved Grauthelleren.  I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til riksvei 9.

 

Plandokumenter 

 

Selve planforslaget (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse) og sakens mest sentrale dokumenter finner du her Planprosess.

Planlagte reguleringsformål

 

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt midlertidige bygge- og anleggsområder. I tillegg er det tatt inn eksisterende formål som landbruks-, natur og friluftsformål, bebyggelse og anlegg, grønnstruktur, samt hensynssoner og bestemmelsesområder. I tiltaket inngår firefelts motorvei, to kryss, tunneler og konstruksjoner for blant veier.

 

Frist for innsending av merknader er 17. februar 2024

 

Du må sende synspunktene dine innen 17.02.2024. Innspill til planforslaget sendes inn via Kristiansand kommunes nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-liste/e18-ytre-ringvei/

 

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier sammen med kommunen holde et orienteringsmøte i Bystyresalen, Rådhusgata 28, kl. 18.00 – 20.00, onsdag 31.01.2024. Møtet kan også sees direkte på kommunens nett-TV.

 

Informasjon om prosjektet og planprosessen

 

For informasjon om prosjektet og planprosessen se interaktiv presentasjon av prosjektet i kartfortelllingen eller ved å kontakte

 

Norconsult ved rådgiver plan Sara Øen, nyeveier@ytreringvei.no / mobil 930 35 966.