Innkomne merknader etter tilleggsvarling

Sist oppdatert: 26.02.2024

Det ble gjennomført en tilleggsvarsling for et område nord for opprinnelig trase. Frist for å komme med innspill var 20.10.21, her kan du lese hvilke merknader og innspill Nye Veier har fått i forbindelse med tilleggsvarslingen.


Utvidelse av planområde

Etter varsling om planoppstart fikk Nye Veier innspill som gjorde at det ble vurdert en endring i trase. Etter noen innledende undersøkelser så Nye Veier behov for å utvide planområdet slik at trasen kan flyttes nord for Sykehusetområdet rundt Eg (Vedtatt planprogram og utvidelse av planområde).

 

Nye Veier mottok totalt 23 merknader i forbindelse med tilleggsvarslingen. Åtte var for offentlige instanser, fem var fra interesseorganisasjoner, beboergrupper og velforeninger og ti var fra grunneiere, naboer og andre interessenter. 

 

Hovedparten av de offentlige instanser hadde ikke ytterligere merknader enn de gitt i varsling av planoppstart. Flere var imidlertid positive til flytting av trase, da denne i større grad ivaretar behovene til Sørlandet Sykehus. 

 

Tematikken som går igjen i øvrige merknader er rystelser, støy og grunnforhold. Alle disse temaene utredes i forbindelse med konsekvensutredningen. Vibrasjoner fra tunnel både i anleggs- og driftsfase skal tilfredsstille kravene i NS 8141-3:2014: Vibrasjoner og støt. Under anleggsperioden vil eiendommer som ligger over tunnelen kunne oppleve noen rystelser som følge av tunneldrivingen. Det vil utarbeides grenseverdier for hvor store rystelser som tillates på den enkelte bygning. 

Salvestørrelser vil bli tilpasset grunnforhold og bebyggelse i det aktuelle området. Rystelsesmålere vil bli plassert ut for å holde kontroll på rystelsesnivået i driveperioden. Under drift vil beboere over tunnel normalt ikke merke noen rystelser/vibrasjoner fra tunnelen.

 

Støy er et av temaene som skal utredes i reguleringsplanarbeidet, se planprogrammet kapittel 6.2.1 Støy. Her kan det utredes både for støy i anleggsperiode og under drift. Dersom støynivåene overstiger nasjonale retningslinjer må det gjøres avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan iverksettes både i forbindelse med tiltaket, samt lokalt ved støysensitive bygninger og uteområde. 

 

Undersøkelser knyttet til grunnforhold gjøres fortløpende.  Det er kartlagt flere kvikkleiresoner langs Otra over planlagt tunnel. Det er kontrollert om dagens stabilitet i de kartlagte kvikkleiresonene holder krav til robusthet. Det vil utføres supplerende grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger der det er nødvendig. For eksempel gjøres det ytterligere refraksjonseismikk undersøkelser i utvidelsesområdet for tiden. Dette gjøres for å sikre at det er tilstrekkelig overbygning for tunnelen.

 

Det kom også inn noen merknader som ikke omhandlet området til tilleggsvarslingen spesielt. Disse omhandlet spørsmål om hvilke utredninger som skal gjøres i konsekvensutredningen, samt innspill fra velforeninger i Vige og Dalane. Merknader fra velforeninger gjenspeiler innsendte merknader til planoppstart. Velforeningene er bekymret og negative til veitrasé og tunnelmunninger i deres nærområde.