Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé

Sist oppdatert: 26.02.2024

 

Etter innspill fra berørte har Nye Veier jobbet med optimalisering av løsninger for Ytre ringvei, og foretatt endringer i planprogrammet. Dette gjør at vi er ett skritt nærmere en viktig milepæl: Fastsettingen av planprogrammet.

 

 


Ny nordlig trasé for kryssing under Otra

 

I kjølvannet av merknadsbehandlingen har Nye Veier sett behov for å gjøre justeringer, både i valgt trasé, samt noen tekstlige endringer i planprogrammet. Nye Veier orienterte by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune den 02. september om justeringer og endringer.

 

Justert trasé gir bedre forutsetning for gjennomføring

 

Det har kommet innspill som omhandler forhold omkring detaljreguleringen og den vedtatte kommunedelplanen for Ytre ringvei. Det er pekt på at nytt konsept presentert i planprogram medfører store endringer fra vedtatt kommunedelplan.

 

Da Nye Veier tok over Ytre ringvei-prosjektet ble det startet et optimaliseringsprosjekt. Det ble slått fast at tidligere konklusjon om at veien ikke kan krysse under Otra var feilaktig.

 Ved å krysse under Otra kan hovedløpet for ringveien ligge i tunnel mellom Vige og Grauthelleren, noe som vil spare store naturområder for inngrep og føre til at færre vil oppleve konsekvenser knyttet til støy og luft.

 

Kommunedelplanen har et kryssområde i Vige, en kort dagsone på bru over Otra, kryss i dagen ved bussgarasjene i Dalane og kryss ved Grauthelleren. Foreløpig løsningsforslag baserer seg på den vedtatte kommunedelplan for Ytre ringvei. Forskjellen er at krysset i Vige ligger sør for eksisterende E18, i stedet for nord for E18, men i all hovedsak innenfor plangrensen for kommunedelplanen. Videre er det ingen dagsone ved Otra og i Dalane, bortsett fra 2 rundkjøringer som kobler krysset inne i tunnelen til rv. 9. Disse ligger sør for plangrensen for den vedtatte kommunedelplanen, og virkningen av dette løsningsforslaget skal utredes i planarbeidet. Ved Grauthelleren er det bare mindre justeringer av løsningen i kommunedelplanen.

 

 

Sørlandet sykehus og kryssing under Otra

 

Sørlandet sykehus har meldt bekymringer knyttet til rystelser. Dette er både i forhold til sensitivt medisinsk utstyr, alder og tilstand på eldre sykehusbygninger samt hensyn til en psykiatrisk enhet som er under oppføring. Nye Veier har derfor undersøkt mulighet for å flytte veien lengre unna sykehuset. Nye Veier så på alternativer både nord og sør for tidligere krysningspunkt under Otra, og på bakgrunn av grunnundersøkelser har man valgt å fortsette med det nordlige alternativ. Kunnskapsgrunnlaget for denne løsningen skal nå utvides og det skal gjøres ytterligere undersøkelser. Det ser imidlertid ut som om dette er en løsning som lar seg gjennomføre uten at den medfører store endringer i kostnader, byggetid eller kjøretid.

 

 

Utdypninger  for konsekvensutredning 

 

Det er også gjort noen endringer i hva som skal inngå i konsekvensutredningen. Ut i fra mottatte merknader er følgende punkter lagt til:

  • Samlet støy- og luftforurensning fra vei og fremtidig havnevirksomhet vurderes på et overordnet nivå. Tidligere skulle kun konsekvenser av veitiltaket vurderes.
  • Klimagassregnskap skal nå gjøres både for anleggs- og driftsfase, ikke utelukkende for anleggsfasen.
  • I tillegg til Glitre og havneområdene i Vige skal Nye Veier vurdere ytterligere alternativer for håndtering av overskuddsmasser fra Ytre ringvei-prosjektet.

 

 

Hva skjer nå?

 

Neste steg i planprosessen er å utarbeide et planforslag med en konsekvensutredning. Konsekvensutredningen skal undersøke og tydeliggjøre konsekvensene veien får, f.eks. for støy, luftkvalitet, natur og bomiljø. Det er statlige retningslinjer knyttet til temaer som støv og støy, og det kommer krav om tiltak dersom man overskrider statlige retningslinjer. Vi forventer at planforslag med konsekvensutredning skal være klart til førstegangsbehandling og ny høringsperiode i løpet av vinteren 2021/2022.

Justeringer i trasé i forhold til kommunedelplan

 

Kryssløsning Vige


Kryssing Otra


Kryssløsning Dalane