Fylkeskommunen har vært på skattejakt!

Sist oppdatert: 26.02.2024

Fylkeskommunen har i august vært ute i felt og gjort kulturminneregistreringer i forbindelse med planarbeid for Ytre ringvei. Vi har skrevet litt om hvorfor det gjøres kulturminneregistreringer i reguleringsplaner og hva fylkeskommunen fant på sin befaring.


Oversiktskart kulturminneregistreringer i Vige. Sorte firkanter med rød kjerne viser de to nye funnstedene (Kilde: Askeladden)

Hvorfor gjør Fylkeskommunen kulturminneregistreringer i reguleringsplaner?

 

Fylkeskommunen har i henhold til kulturminneloven § 9 det overordnede ansvaret for å undersøke om det finnes automatisk fredete kulturminner i et område hvor det planlegges for utbygging.

Automatisk fredete kulturminner betyr spor etter menneskelig aktivitet før år 1537. Om fylkeskommunen finner dette må de vernes fra utbyggingen.

 

Fylkeskommunen i Agder skriver på sine nettsider:

 

"Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet."

Ved oppstart av et planarbeid foretar fylkeskommunen en vurdering av potensialet for funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Om de vurderer at det er potensial for funn krever fylkeskommunen at det gjøres registreringer før arbeidet med planen kan fortsette. Fylkeskommunen lager utkast til rammer for registering, samt et budsjett som tiltakshaver (her; Nye Veier) må godta før registreringene kan starte. 

 

Hvilke områder har fylkeskommunen undersøkt på sin befaring?

 

Fylkeskommunen har fått tilsendt det aktuelle planområdet for Ytre ringvei fra Nye Veier og har selv definert sine undersøkelsesområder. De har registrert områdene som ligger i dagsonen av Ytre ringvei prosjektet. De delene av planområdet der Ytre ringvei går i tunnel er ikke vurdert/registrert.

 

Når det kommer til hvordan fylkeskommunen gjør vurderinger over områdene de skal undersøke sier fylkeskommunen i Agder:

 

"Kort sagt, vurderer vi områdene i forhold til beliggenhet i landskapet og kulturmiljø som er i nærheten. Hva vet vi fra før, hva er registrert allerede i nasjonaldatabase «Askeladden», hva er omtalt i litteratur, og ikke minst hva er problemstilling som vi ønsker å få svar på? Slike spørsmål stiller vi hver gang vi skal registrere et nytt området. Noen ganger vurderer vi behovet som stort og da registrerer vi videre, og noen ganger vurderer vi behovet som minimalt, da avslutter vi registreringen."

 

 

Ikke oppdaget automatisk fredet kulturminner

 

Under fylkeskommunens registeringer ble det kun funnet to små steinalderlokaliteter, på nordvest siden av Varoddbrua. Disse funnene er imidlertid forstyrret i mer moderne tid (omrotet), og kan ikke regnes som automatisk fredet kulturminner. Funnene ble derfor registrert som funnsted. Hadde det blitt funnet automatisk fredete kulturminner måtte fylkeskommunen gjort ytterligere vurderinger om hvordan funnet skal bevares, om det skal fjernes fra funnstedet eller om funnstedet skal bevares. Dette blir da ikke nødvendig i denne omgang for Ytre ringvei.

 

Se bilder av funnstedene på siden av saken.

 

Kilder for denne saken: https://agderfk.no/vare-tjenester/kulturminnevern-og-kulturturisme/arkeologi/arkeologiske-undersokelser-for-utbygging/

Funnområde ved Varoddbrua (kilde: Fylkeskommunen i Agder)


Funnområde ved Varoddbrua (kilde: Fylkeskommunen i Agder)