Reguleringsplan E18 Ytre ringvei klar for høring

Sist oppdatert: 26.02.2024

Areal- og miljøutvalget i Kristiansand har i møte 7. desember 2023 vedtatt at planforslaget for Ytre ringvei skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.


Ytre ringvei kobles på eksisterende E18 i Vige.

Dette skjer i høringsperioden og fram mot endelig reguleringsplan

Planforslaget blir sendt på høring og utlagt til offentlig ettersyn i begynnelsen av januar 2024 med en høringsfrist på seks uker. Høringen annonseres i Fædrelandsvennen, og det sendes brev til direkte berørte parter, offentlige organer, organisasjoner med videre. Berørte og andre interessenter får anledning til å gi uttalelse til planforslaget. I annonsen vil det framgå hva som er høringsfrist for å komme med innspill.

 

Det blir avholdt åpen kontordag i høringsperioden. Det kan bli aktuelt å avholde møter med individuelle parter eller mindre grupper som del av høringen. Mer informasjon om dette kommer i egen annonse.

 

Etter høringsperioden skal innspillene gjennomgås og oppsummeres. Det eventuelt justerte planforslaget sendes til sluttbehandling i kommunen. Reguleringsplanen kan tidligst vedtas vinteren 2024.

 

Fakta om forslag til reguleringsplan

E18 Ytre ringvei er planlagt som en trafikksikker, firefelts vei i sammenhengende toløps tunnel mellom Vige og Grauthelleren, med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen. Den planlagte veien kobles i øst til dagens E18 ved Varoddbrua. I vest kobles veien til nye E39 Kristiansand – Mandal øst som åpnet for trafikk 24. november 2022.

 

Veistrekningen er på omtrent 10 kilometer hvorav 9 kilometer er planlagt i tunnel. Veien vil gå i tunnel under elva Otra. Det er planlagt kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til krysset ved Grauthelleren.  I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til riksvei 9. Varigheten på anleggsarbeidet er anslått til ca. 4,5 år.

Den planlagte veien vil bedre trafikksituasjonen for all biltrafikk i Kristiansandsområdet fordi hver tredje bil av dagens trafikk rutes utenom sentrum. Dette vil bidra betydelig til å avlaste dagens vei gjennom byen, forbedre fremkommelighet og redusere kø i rushtid. Ytre ringvei vil også ha positive miljøeffekter knyttet til reduksjon av støy og svevestøv i sentrale områder. I tillegg vil Ytre ringvei være viktig i beredskapssammenheng som omkjøringsmulighet i forbindelse med vedlikehold og ved eventuelle trafikkhendelser på dagens vei gjennom sentrum.

 

Alle plandokumenter ligger under planprosess.

 

Ytre ringvei kobles til riksvei 9 ved Dalane.