Sist oppdatert: 24.09.2021

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene. Deltakelse gir bedre planer.


Illustrasjonsfoto kilde: Norconsult AS

Detaljreguleringsarbeidet skal bygge på vedtatt kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringvei Vige – Volleberg. I utarbeidelsen av KDP var det omfattende medvirkning fra offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner.

 

Når veikorridoren nå skal fastsettes i detaljregulering, er det ikke rom for stor grad av medbestemmelse fra offentligheten. Innspill fra interessenter kan likevel påvirke planen, men medvirkningsarbeidet på dette plannivået vil hovedsakelig bestå av informasjon, varsling, høring og dialog. Det vil være mindre aktuelt med arenaer for aktiv deltakelse i utforming av løsninger.

 

Nye Veier ønsker at de riktige interessentene skal få informasjon til rett tid samt få innspill som vil forbedre reguleringsplanforslaget innenfor rammene av vedtatt kommunedelplan.

 

Det er et viktig prinsipp at offentligheten skal ha tilgang på beslutningsgrunnlaget og planene som utarbeides, og at de skal ha mulighet til å kommentere på disse. Dette vil være mulig gjennom høringsperiodene.

 

Første formelle medvirkning ble gjennomført i april/mai 2021. Det ble varslet planoppstart og planprogram var på høring/ offentlig ettersyn.

Det ble den 20.05.2021 arrangert digitalt folkemøte. Møtet var åpent for alle som ønsket å delta. Det ble også gjennomført særmøter med direkte berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og lignende. 

 

Neste høringsperiode vil være i forbindelse med førstegangsbehandling av planforslag. Dette vil etter planen skje i løpet av vinteren 2022. Det vil da arrangeres nytt folkemøte, dialogmøter og særmøter. Informasjon om dette vil annonseres på ytreringvei.no og Kristiansand kommunes nettsider når det nærmere seg. Du kan også melde deg på vårt nyhetsvarsel om du ønsker å få viktige oppdateringer rett i din inboks. 

 

I tillegg til den formelle medvirkningsprosessen, legges det opp til at offentligheten gjennom denne nettsiden skal få tilgang på oppdatert informasjon, mulighet til å ta kontakt med de som jobber i prosjektet og komme med innspill også utenfor høringsperioder.

 

Det er også lansert Innbyggerdialog. Dette er en kartløsning hvor man kan gå inn, se kart, stadfeste kommentarer under høringsperioder og se andres markeringer i kart.