Sist oppdatert: 26.02.2024

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene. Deltakelse gir bedre planer.


Bilde fra medvirkningsmøte. Foto: Nye Veier

Detaljreguleringsarbeidet skal bygge på vedtatt kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringvei Vige – Volleberg. I utarbeidelsen av KDP var det omfattende medvirkning fra offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner.

 

Når veikorridoren nå skal fastsettes i detaljregulering, er det ikke rom for stor grad av medbestemmelse fra offentligheten. Innspill fra interessenter kan likevel påvirke planen, men medvirkningsarbeidet på dette plannivået vil hovedsakelig bestå av informasjon, varsling, høring og dialog. Det vil være mindre aktuelt med arenaer for aktiv deltakelse i utforming av løsninger.

 

Nye Veier ønsker at de riktige interessentene skal få informasjon til rett tid samt få innspill som vil forbedre reguleringsplanforslaget innenfor rammene av vedtatt kommunedelplan.

 

Det er et viktig prinsipp at offentligheten skal ha tilgang på beslutningsgrunnlaget og planene som utarbeides, og at de skal ha mulighet til å kommentere på disse. Dette vil være mulig gjennom høringsperiodene.

 

Første formelle medvirkning ble gjennomført i april/mai 2021. Det ble varslet planoppstart og planprogram var på høring/ offentlig ettersyn.

Det ble den 20.05.2021 arrangert digitalt folkemøte. Møtet var åpent for alle som ønsket å delta. Det ble også gjennomført særmøter med direkte berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og lignende. 

 

Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei er nå ute til høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden er 06.01 - 17.02.2024. Frist for innsending av merknader er 17. februar 2024. Innspill til planforslaget sendes inn via Kristiansand kommunes nettside:  https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-liste/e18-ytre-ringvei/

 

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier sammen med kommunen holde et orienteringsmøte i Bystyresalen, Rådhusgata 28, kl. 18.00 – 20.00, onsdag 31.01.2024. Møtet kan også sees direkte på kommunens nett-TV.

 

 

I tillegg til den formelle medvirkningsprosessen, legges det opp til at offentligheten gjennom denne nettsiden skal få tilgang på oppdatert informasjon, mulighet til å ta kontakt med de som jobber i prosjektet og komme med innspill også utenfor høringsperioder. Du kan også melde deg på vårt nyhetsvarsel om du ønsker å få viktige oppdateringer rett i din innboks. 

 

For informasjon om prosjektet og planprosessen se interaktiv presentasjon av prosjektet i kartfortelllingen.