Sist oppdatert: 25.03.2021

Et stort utbyggingsprosjekt må gjennom flere runder med planlegging. Jo lenger ut i planleggingsprosessen en kommer, jo mer detaljert blir planene. Deltakelse gir bedre planer.


Illustrasjonsfoto kilde: Norconsult AS

Detaljreguleringsarbeidet skal bygge på vedtatt kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringvei Vige – Volleberg. I utarbeidelsen av KDP var det omfattende medvirkning fra offentlige etater, organisasjoner og privatpersoner.

 

Når veikorridoren nå skal fastsettes i detaljregulering, er det ikke rom for stor grad av medbestemmelse fra offentligheten. Innspill fra interessenter kan likevel påvirke planen, men medvirkningsarbeidet på dette plannivået vil hovedsakelig bestå av informasjon, varsling, høring og dialog. Det vil være mindre aktuelt med arenaer for aktiv deltakelse i utforming av løsninger.

 

Nye Veier ønsker at de riktige interessentene skal få informasjon til rett tid samt få innspill som vil forbedre reguleringsplanforslaget innenfor rammene av vedtatt kommunedelplan.

 

Det er et viktig prinsipp at offentligheten skal ha tilgang på beslutningsgrunnlaget og planene som utarbeides, og at de skal ha mulighet til å kommentere på disse. Dette vil være mulig gjennom høringsperiodene.

Første formelle medvirkning vil bli gjennomført når det varsles planoppstart og planprogrammet sendes på høring/legges ut til offentlig ettersyn. Dette skal skje rundt påske 2021. Deretter vil det være høringsrunder/offentlig ettersyn etter førstegangsbehandling av planforslag. Dette vil etter planen skje høsten 2021.

 

I tillegg til den formelle medvirkningsprosessen, legges det opp til at offentligheten gjennom denne nettsiden skal få tilgang på oppdatert informasjon, mulighet til å ta kontakt med de som jobber i prosjektet og komme med innspill også utenfor høringsperioder.

 

Etter hvert vil det også legges inn en kartløsning der man kan gå inn, se kart, stedfeste kommentarer og se andre innspill som er kommet inn. Dette vil komme på nettsiden i løpet av vinteren 2021.