Status i planarbeidet med E18 Ytre ringvei

Sist oppdatert: 26.02.2024

Planarbeidet med E18 Ytre Ringvei fortsetter, men spørsmålet om disponering av masser er ikke endelig avklart. Det kan bety at planarbeidet tar noe lenger tid enn antatt, og med et massedisponeringskonsept som er noe annerledes enn opprinnelig forutsatt.


Det er imidlertid mye godt arbeid som er utført og mange milepæler er passert. Teknisk plan ble ferdigstilt i 2022 og konsekvensutredning er utført. Planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og plankart for foreløpig planforslag foreligger.

 

Ny runde på massedisponering

Mulig løsning for håndtering av masseoverskudd er innarbeidet for Øygardsvannene og Mjåvann nord, men særlig løsning for massehåndtering ved Øygårdsvannene har møtt en del motstand. Deponering av masser er et viktig spørsmål som må løses. Prosjektet ser på flere løsninger, og det er både fordeler og ulemper ved de fleste mulige løsninger.

 

Varsler utvidelse av planområdet

Nå varsles det utvidelse av planområdet ved Grauthelleren og Mjåvann industriområde. Nye Veier skal vurdere om også arealer ved Mjåvann vest og Grauthellerheia kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser og fungere som alternativ til deponering ved Glitre/Storheia. I tillegg sees det på muligheter for å utnytte restkapasiteten i eksisterende massedeponier (Massedeponi D og E) ved Mjåvann øst der overskuddsmasser fra nye E39 er deponert.

 

Reguleringsplanen sendes inn i juni

Dialogen og prosessen må gå sin gang, og så vil prosjektet informere etter hvert som beslutningene fattes. Det er for tidlig å si noe om når byggestart vil skje, men det er et mål å sende forslaget til reguleringsplanen over til Kristiansand kommune i løpet av juni.