Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei - høring og offentlig ettersyn

Sist oppdatert: 18.03.2024

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 ble forslag til detaljreguleringsplan for E18 Ytre ringvei lagt ut til høring og offentlig ettersyn.


E18 Ytre ringvei er planlagt som en trafikksikker, firefelts vei i sammenhengende toløps tunnel mellom Vige og Grauthelleren, med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen. Den planlagte veien kobles i øst til dagens E18 ved Varoddbrua. I vest kobles veien til nye E39 mot Mandal. Veistrekningen er på omtrent 10 kilometer hvorav 9 kilometer er planlagt i tunnel. Veien vil gå i tunnel under elva Otra. Det er planlagt kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til krysset ved Grauthelleren.  I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til riksvei 9.

Reguleringsplanforslaget for E18 Ytre ringvei lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 6. januar-17. februar 2024. Det kom inn totalt 53 høringsinnspill. Av de 53 innspillene kom 18 fra privatpersoner og grunneiere. Innenfor denne grupperingen var privatpersoner boende i Vige sterkt representert. Dette var forventet, da planlagt dagsone i Vige vil gi påvirkning på lokalt bomiljø. I tillegg kom det inn 16 høringsinnspill fra offentlige myndigheter og 19 innspill fra næringsliv og interesseorganisasjoner.

 

Alle innspill blir oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokument. I samråd med kommunen vil det vurderes i hvilken grad innspillene skal tas til følge og føre til endringer i reguleringsplanen.

 

Målet er politisk vedtatt reguleringsplan i løpet av våren 2024.

 

Informasjon om prosjektet og planprosessen

 

For informasjon om prosjektet og planprosessen se interaktiv presentasjon av prosjektet i kartfortelllingen eller ved å kontakte

 

Norconsult ved rådgiver plan Sara Øen, nyeveier@ytreringvei.no / mobil 930 35 966. 

 

Oversendte plandokumenter

 

I menyen til høyre finner du plandokumentene som lå ute til høring og offentlig ettersyn med tilhørende konsekvensutredninger, fagrapporter og tekniske tegninger. 

Kunngjøringer

Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei - høring og offentlig ettersyn

Publisert: 26.06.2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 ble forslag til detaljreguleringsplan for E18 Ytre ringvei lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Tilleggsvarsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av E18 Ytre ringvei og varsel om endring av reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst

Publisert: 05.05.2023

Planarbeidet for E18 - Ytre Ringvei fortsetter, men spørsmålet om disponering av overskuddsmasser er ikke endelig avklart. Det varsles derfor om utvidelse av planområdet for å vurdere om også arealer ved Grauthellerheia og Mjåvann vest kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser.

 

Varselet om endring av reguleringsplan gjelder en endring av regulerings-bestemmelsene i §5.1 Midlertidige bestemmelsesområder, der varighet av eksisterende massedeponi ved den nye Mjåvannsveien ønskes forlenget.

 

Tilleggsvarsling Mjåvann nord

Publisert: 20.04.2022

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljregulering av E18 Ytre ringvei. 

Tilleggsvarsling Bjørndalen og Øygardsvannene

Publisert: 26.01.2022

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljregulering av E39 Ytre ringvei. 

Fastsatt planprogram

Publisert: 20.09.2021

By- og stedsutviklingsutvalget har i møte 16.09.2021 vedtatt planprogram for Detaljregulering for E39 Ytre ringvei med konsekvensutredning, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Tilleggsvarsling

Publisert: 22.09.2021

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljreguleringen av E39 Ytre ringvei. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, varsles det om at planområdet utvides i forbindelse med detaljregulering av E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Utvidet planområde består av en utvidelse nord for Gimlemoen, Jegersberg og Sørlandet sykehus ved Eg. 

Nye Veier varsler om planoppstart og forslag til planprogram på høring

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier har varslet oppstart av detaljregulering for E39 Ytre ringvei på strekningen Vige-Grauthelleren i Kristiansand kommune. Forslag til planprogram har også vært ute på høring og til offentlig ettersyn.