Fastsatt planprogram

Sist oppdatert: 24.09.2021

By- og stedsutviklingsutvalget har i møte 16.09.2021 vedtatt planprogram for Detaljregulering for E39 Ytre ringvei med konsekvensutredning, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.


Planprogrammet beskriver hvilke temaer som skal utredes og undersøkes før endelig utarbeidelse av forslag til detaljregulering.

 

Forslag til planprogram har vært ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 19.04. – 31.05.2021. Det ble samtidig varslet oppstart av planarbeidet. Det ble mottatt 85 merknader til planoppstart og planprogrammet. Nye Veier har sammenfattet og kommentert innspillene, og kan sees i menyen til høyre.

 

I den politiske behandlingen ble følgende vedtak fattet:

 

By og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for detaljregulering, E 39 – Ytre Ringvei, sist datert 23.08.2021.

 

Eventuelle negative konsekvenser for boligområdet på Dalane, herunder støy, anleggsfase og barn og unges interesser, skal synliggjøres i konsekvensutredningen av planforslaget.

 

I det videre arbeidet med detaljreguleringen skal det gjøres en grundig vurdering av tiltakets påvirkning på lekeplass i Dalane. Det skal videre vises til nødvendige tilpasninger i planen dersom det viser seg at kvaliteten på lekeplassen forringes. Tiltakets virkninger på trafikale forhold også utenfor planens avgrensning skal vises og begrunnes

Vedtaket av planprogrammet innleder en ny fase i planprosessen, og arbeidet fremover vil nå dreie seg om å utarbeide et planforslag med konsekvensutredning. For utfyllende informasjon om utredningsprogrammets innhold se planprogrammets kapittel 6.

 

Innsyn i plandokumenter

 

Saksdokumentene med alle vedlegg og by- og stedsutviklingsutvalgets behandling kan ses i menyen til høyre eller på kommunens nettsider. Her kan du se alle forslag som ble fremmet, samt votering.

Alle innkomne merknader og innspill er blitt gjennomgått, oppsumert og svart ut. Dette kan leses i dokumentet som heter "merknadbehandling". Alle innkomne merknader i sin helhet kan også sees i menyen til høyre under "Kopi av mottatte uttalelser". 

 

Klageadgang

 

Fastsettelse av planprogram kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for E39 Ytre ringvei blir lagt ut på høring. Førstegangsbehandling og høring av planforslaget antas å skje vinteren 2022.

 

Kunngjøring om vedtatt planprogram sendes direkte til parter som tidligere har avgitt høringsuttalelser.

 

Kunngjøringer

Fastsatt planprogram

Publisert: 20.09.2021

By- og stedsutviklingsutvalget har i møte 16.09.2021 vedtatt planprogram for Detaljregulering for E39 Ytre ringvei med konsekvensutredning, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Nye Veier varsler om planoppstart og forslag til planprogram på høring

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier har varslet oppstart av detaljregulering for E39 Ytre ringvei på strekningen Vige-Grauthelleren i Kristiansand kommune. Forslag til planprogram har også vært ute på høring og til offentlig ettersyn.

Tilleggsvarsling

Publisert: 22.09.2021

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljreguleringen av E39 Ytre ringvei. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, varsles det om at planområdet utvides i forbindelse med detaljregulering av E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Utvidet planområde består av en utvidelse nord for Gimlemoen, Jegersberg og Sørlandet sykehus ved Eg.