Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei oversendt Kristiansand kommune

Sist oppdatert: 08.12.2023

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for delstrekningen E18 Ytre ring vei. Dette inngår i Nye Veiers ansvar for å planlegge og bygge ut E39 fra Kristiansand til Ålgård i Rogaland. Reguleringsplanen strekker seg fra VIge til Grauthelleren i Kristiansand kommune.


E18 Ytre ringvei på strekningen fra Vige til Grauthelleren er en del av hovedveiforbindelsen mellom Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Nye Veier AS har ansvar for planlegging, bygging og drift av denne veistrekningen.  Utarbeiding av forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei er en del av dette arbeidet.

E18 Ytre ringvei er planlagt som firefelts motorvei, med fartsgrense 110 km/t på mesteparten av strekningen. Ytre ringvei vil få en lengde på ca. 9,7 km og av dette vil ca. 8,9 km gå i tunnel. Det skal opparbeides to parallelle tunnelløp, ett for østgående og ett for vestgående trafikk. På bakkeplan vil veien få tilkobling til E18 i Vige, riksvei 9 i Dalane og E39 ved Grauthelleren. Det er anslått at det vil ta 4,5 år å gjennomføre anleggsarbeidet for Ytre ringvei.

 

I juni 2023 oversendte Nye Veier forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for ny E18 Ytre ringvei til kommunen. Planforslaget skal behandles politisk i november 2023. Etter politisk behandling vil planen bli sendt ut på høring, og lagt ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker. Dette varsles og sendes ut til berørte parter og høringsinstanser, som da vil få muligheten til å sende innspill og kommentarer til planforslaget.

 

Det vil i løpet av høringsperioden bli invitert til medvirkning.

 

Oversendte plandokumenter

I menyen til høyre vil du finne alle dokumenter som ble oversendt til Kristiansand kommune i forbindelse med 1. gangs behandling.

Kunngjøringer

Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei oversendt Kristiansand kommune

Publisert: 26.06.2023

Nye Veier har oversendt forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for delstrekningen E18 Ytre ring vei. Dette inngår i Nye Veiers ansvar for å planlegge og bygge ut E39 fra Kristiansand til Ålgård i Rogaland. Reguleringsplanen strekker seg fra VIge til Grauthelleren i Kristiansand kommune.

Tilleggsvarsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av E18 Ytre ringvei og varsel om endring av reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst

Publisert: 05.05.2023

Planarbeidet for E18 - Ytre Ringvei fortsetter, men spørsmålet om disponering av overskuddsmasser er ikke endelig avklart. Det varsles derfor om utvidelse av planområdet for å vurdere om også arealer ved Grauthellerheia og Mjåvann vest kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser.

 

Varselet om endring av reguleringsplan gjelder en endring av regulerings-bestemmelsene i §5.1 Midlertidige bestemmelsesområder, der varighet av eksisterende massedeponi ved den nye Mjåvannsveien ønskes forlenget.

 

Tilleggsvarsling Mjåvann nord

Publisert: 20.04.2022

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljregulering av E18 Ytre ringvei. 

Tilleggsvarsling Bjørndalen og Øygardsvannene

Publisert: 26.01.2022

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljregulering av E39 Ytre ringvei. 

Fastsatt planprogram

Publisert: 20.09.2021

By- og stedsutviklingsutvalget har i møte 16.09.2021 vedtatt planprogram for Detaljregulering for E39 Ytre ringvei med konsekvensutredning, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9.

Tilleggsvarsling

Publisert: 22.09.2021

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljreguleringen av E39 Ytre ringvei. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, varsles det om at planområdet utvides i forbindelse med detaljregulering av E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Utvidet planområde består av en utvidelse nord for Gimlemoen, Jegersberg og Sørlandet sykehus ved Eg. 

Nye Veier varsler om planoppstart og forslag til planprogram på høring

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier har varslet oppstart av detaljregulering for E39 Ytre ringvei på strekningen Vige-Grauthelleren i Kristiansand kommune. Forslag til planprogram har også vært ute på høring og til offentlig ettersyn.