God sommer!

Sist oppdatert: 21.04.2022

Sommeren står for tur. Her kommer en oppdatering på hva som har skjedd i prosjektet den siste tiden, og hva som skjer når vi starter opp igjen etter sommerferien.


Planprogram til behandling og politisk fastsettelse

 

Før vi tar ferie vil planprogrammet sendes over til behandling i Kristiansand kommune. Planprogrammet skal fastsettes av by- og stedsutviklingsutvalget. Alle høringsinnspill til planprogrammet er oppsummert og svart ut, og blir en del av saksfremlegget når planprogrammet legges fram til politisk fastsettelse i september.

 

Miljøkartlegging av sjøbunn

 

I juni startet Nye Veier opp med miljøkartlegging av sjøbunnen i Vige. Det må gjøres mange vurderinger og utredninger knyttet til en eventuell utfylling i sjøen, konsekvenser dette kan ha for bukta, livet i sjøen og vanngjennomstrømmingen. Det er blant annet krav om undersøkelser av forurenset sediment. Sediment er de løse massene (leire, silt, sand) som ligger på havbunnen. Vi tar da prøver av sedimentene for å kunne kartlegge hva sedimentene består av, om de er forurenset og hvordan dette eventuelt påvirker Ytre ringvei i dette området.  Det er tidligere gjennomført tilsvarende undersøkelser, men de fleste undersøkelsene i Vigebukta er over 10 år gamle. Det er derfor nødvendig med nye prøver som kan supplere allerede tilgjengelig informasjon.

Måling av grunnvann

 

I uke 24 ble det utplassert noe som heter poretrykksmålere ved Sørlandet sykehus. Disse skal måle grunnvannsnivået i området. Dette gjøres ved å måle hvor mye trykk det er i grunnvannet. Grunnvann er vann som befinner seg under bakkenivå der alle sprekker og porer i grunnen er helt fylt med vann. Nivået måles da før oppstart og underveis i byggeprosessen. På denne måten kan man følge med på grunnvannsnivået og sikre at dette ikke synker eller stiger mer enn det skal. Årsaken til at man undersøker dette er for å finne ut mer om stabiliteten i området og sikre at grunnen er stabil både før, under og etter bygging.

  

Hva skjer over sommeren?

 

Etter sommeren vil det gjøres ytterligere miljøkartlegginger, og arbeidet med konsekvensutredning samt utforming av planforslaget starter. I tillegg skal fylkeskommunen gjennomføre kulturminneregistreringer i Vige, Dalane og ved Grauthelleren. Arbeidet med grunnundersøkelser fortsetter til høsten, det skal blant annet utføres kjerneboringer i områdene Eg, Dalane og Kjerrane for å få mer nøyaktig informasjon om dybde til berg og kvaliteten på bergmassen.

 

 

Med ønske om en riktig god sommer!