Varsel om grunnundersøkelser

Sist oppdatert: 26.02.2024

Nye Veier ønsker å gjøre allmenheten oppmerksom på at det skal gjøres undersøkelser i forbindelse med planleggingen av E39 Ytre ringvei. Undersøkelsene vil merkes om man bor eller oppholder seg i nærheten, men er ikke farlig.


Oversiktskart undersøkelsesområder. Linjer hvor undersøkelser skal gjennomføres vises i rødt. 

 

I forbindelse med utvidelse av planområdet (se: Innspill har ført til endringer i planprogram og trasé) gjøres det nå refraksjonsseismikk undersøkelser.

 

Mesteparten av Ytre ringvei vil ligge i fjelltunnel, for å kartlegge dybden til fjell gjøres det grunnundersøkelser i området rundt Nedre Hellestøvann og Nedre Jegerbegvann, slik at vi med større sikkerhet vet hvor mye bergoverdekning tunnelen får.

 

 

Refraksjonsseismikk gjennomføres ved at det fyres av små sprengstoffladninger langs markerte linjer. Lydbølgene sprengstoffladningene genererer blir reflektert av de ulike jordlagene og berggrunnen Geofoner (små mikrofoner) fanger opp lyden. Vi kan da måle tiden lydbølgene bruker fra sprengstoffladningene går av, til de treffer fjell og tilbake i geofonene. På denne måten kan vi få informasjon om løsmassedybde og bergmassekvalitet. Se bilde på venstre side for illustrasjon.

 

 

Det er viktig å poengtere at sprengstoffladningen som benyttes er så liten at den vil ikke påføre området noen betydelig skade. Det vil heller ikke være farlig for verken mennesker, dyr eller bygninger i områdene. I områder hvor det er spesielt viktig å unngå skader i terrenget vil det settes ned rør hvor ladningen detoneres.

 

 

Du kan bevege deg som normalt i turområdene, det vil være arbeidere som passer på at ingen kommer for nært i det ladningene skal detoneres. Vi ønsker å informere om dette på forhånd da undersøkelsene kan både høres og kjennes om man er i området. Mennesker er generelt følsomme for vibrasjoner og vil kjenne vibrasjonene godt, selv om de er langt under tillatte grenseverdier. Vibrasjonene fra refraksjonsseismikken er ikke store nok til å kunne utløse skred eller gjøre skader på bygninger.

Tidsperioden for undersøkelsene er uke 42 - uke 44. Arbeidet starter i området rundt Nedre Hellestøvann i uke 42 med klargjøring av området, de faktiske undersøkelsene gjennomføres i uke 43. I området rundt Nedre Jegerbergsvann vil klargjøringen starte i uke 43 og undersøkelser vil foregå i uke 43 og 44. Oversiktskartetet øverst i saken viser de ulike linjene det skal detonere ladninger langs.

 

Kontaktperson for arbeidet er Anders Bergum Lauvli, anders.bergum.lauvli@norconsult.com

 

 

 

Illustrasjon refraksjonsseismikk