Sist oppdatert: 25.03.2021

Detaljregulering av E39 Ytre ringvei har startet. Detaljreguleringen bygger opp under Kommunedelplan E18/E39 Ytre ringvei Vige – Volleberg vedtatt 26.02.2016. Du kan lese mer om vedtatt kommunedelplan (KDP) her. Nye Veier har engasjert Norconsult som plankonsulent og utreder.


Illustrasjonen viser planområdet til vedtatt KDP merket med sort stiplet linje.

Kilde kartgrunnlag: Kartverket, Geovekst og Kommuner / Geodata AS

Hensikten med planarbeidet er å etablere en Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. E39 Ytre ringvei skal bygges for å bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar, og for å avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand. E39 Ytre ringvei er hovedgrepet i konseptvalgutredningen av Samferdselspakke 2 for Kristiansandsregionen, som ble vedtatt i juli 2012. 

 

Hovedformålet med detaljreguleringen er å få prosjektet prioritert for utbygging. For at Nye Veier skal prioritere strekningen for utbygging, må den bli mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn forslaget fra KDP. Dette krever vurderinger av ulike nye løsninger, inkludert omfattende grunnundersøkelser. Nye Veier vil i utarbeidelsen av planprogrammet vurdere ulike traséer, og hvordan strekningen kan optimaliseres innenfor rammene til vedtatt KDP. Målet er å korte inn lengden på strekningen. Som en del av dette arbeidet skal det også undersøkes om det er mulig å gå under Otra i tunnel, i stedet for over Otra i bru som ligger til grunn i KDP. Gjennomførbarheten av dette vil være en forutsetning for at prosjektet blir mer samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 

Planprogrammet skal etter planen legges ut på høring rundt påske 2021. Når man har valgt trasé, starter arbeidet med å utarbeide detaljreguleringen. Dette vil skje i løpet av 2021. Det forventes at detaljreguleringsplan for E39 Ytre ringvei vedtas tidlig i 2022. Se sider for Fremdrift og Medvirkning for mer utfyllende informasjon.

Fakta


Hensikt

Målet med E39 Ytre ringvei er å avlaste lokal trafikk for å øke samfunnssikkerheten og sikre et effektivt stamveinett mellom Øst- og Vestlandet

Finansiering

Statlige midler og bompenger

Vei

Motorvei mellom Vige og Grauthelleren. Kryss på Dalane.

Nasjonal transportplan

Ikke omtalt i NTP

Antatt åpnet

Uavklart

Prosjektfase

Reguleringsplanfasen

Lengde

Ca 10 km

Veistandard

4-felts motorvei

Fartsgrense

110 km/t