Sist oppdatert: 26.02.2024

Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei er lag ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 06.01 - 17.02. 2024. Detaljreguleringen bygger opp under Kommunedelplan E18/E39 Ytre ringvei Vige – Volleberg vedtatt 26.02.2016. Nye Veier har engasjert Norconsult som plankonsulent og utreder.


Hensikten med planarbeidet er å etablere en Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. E18 Ytre ringvei skal bygges for å bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og mindre sårbar, og for å avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand. E18 Ytre ringvei er hovedgrepet i konseptvalgutredningen av Samferdselspakke 2 for Kristiansandsregionen, som ble vedtatt i juli 2012. 

 

Hovedformålet med detaljreguleringen er å få prosjektet prioritert for utbygging. For at Nye Veier skal prioritere strekningen for utbygging, må den bli mer samfunnsøkonomisk lønnsom enn forslaget fra kommunedelplan (KDP). Dette krever vurderinger av ulike nye løsninger, inkludert omfattende grunnundersøkelser. Nye Veier har i utarbeidelsen av planprogrammet vurdert ulike traséer, og hvordan strekningen kan optimaliseres innenfor rammene til vedtatt KDP, samt anbefalt en trase for videre utvikling. Målet er å korte inn lengden på strekningen. Som en del av dette arbeidet ble det også undersøkt om det er mulig å gå under Otra i tunnel, i stedet for over Otra i bru som ligger til grunn i KDP. Gjennomførbarheten av dette vil være en forutsetning for at prosjektet blir mer samfunnsøkonomisk lønnsomt.

 

Oppstart av planarbeid ble kunngjort våren 2021. Samtidig med varsel om planoppstart ble forslag til planprogrammet sendt ut på høring. Innkomne merknader blir svart ut og vil følge med planforslaget. Planforslaget for E18 Ytre ringvei ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn vinteren 2024, og at det antas at den vil behandles av bystyret våren 2024. 

 

Fremdrift og Medvirkning gir mer utfyllende informasjon. Vi har laget informasjonsfilm om prosjektet, som kan sees på Nye veiers Youtube kanal: E18 Ytre ringvei - planforslaget. Det er også laget en interaktiv kartfortelling som sammenfatter innholdet i planen: Ytre ringvei - Kartfortelling

Fakta


Hensikt

Målet med E18 Ytre ringvei er å avlaste lokal trafikk for å øke samfunnssikkerheten og sikre et effektivt stamveinett mellom Øst- og Vestlandet

Finansiering

Statlige midler og bompenger

Vei

Motorvei mellom Vige og Grauthelleren. Kryss på Dalane.

Nasjonal transportplan

Ikke omtalt i NTP

Antatt åpnet

Uavklart

Prosjektfase

Reguleringsplanfasen

Lengde

Ca 10 km

Veistandard

4-felts motorvei

Fartsgrense

110 km/t