Gjennomførte medvirkningsaktiviteter

Publisert: 25.05.2021

De siste ukene er det gjennomført flere Dialogmøter, åpent folkemøte, samt åpen kontordag. Av smittevernhensyn har alle møter vært digitale.


Dialogmøter

 

Det er ved de tre dagsonene Vige, Dalane og Grauthelleren den lokale påvirkningen av ny vei vil merkes mest. Nye veier hadde derfor et ønske om å invitere privatpersoner og næringsdrivende i de tre områdene til dialogmøter. Representanter fra prosjektteamet ønsket velkommen, gikk gjennom historikk og planprosess. Deretter ble tematiske presentasjoner relevant for de ulike dagsonene gjennomgått.

 

Deltakere i møtene kunne stille spørsmål i chat-funksjonen underveis, og på slutten av møtene ble spørsmål svart ut. Om du har stilt spørsmål du ikke fikk svar på, eller har innvendinger til hvilke undersøkelser og utredninger som bør gjøres, ønsker vi at du sender inn innspill til planprogrammet innen 31.mai. Innspill kan sendes inn gjennom innbyggerdialogen på ytreringvei.no eller på mail nyeveier@ytreringvei.no

 

Temaene vi fikk flest spørsmål rundt i alle dialogmøtene var knyttet til støy, luftkvalitet og grunnerverv. Det var også noen spørsmål rundt massehåndtering, samt grunnlag for valgt trasé og endringer i forhold til vedtatt KDP.

 

Åpent folkemøte

 

Det ble gjennomført åpent folkemøte den 20.05.2021. Agendaen og organiseringen av åpent folkemøte 20.05.21 tok for seg historikken og planprosessen, i tillegg til temaer som støy, luft, annleggsperiode og grunnerverv.

I folkemøtet måtte spørsmål stilles gjennom chat funksjonen, men en del av de temaspesifikke spørsmålene ble svart ut fortløpende. De mer generelle spørsmålene ble svart ut i slutten av møtet. Vår opplevelse er at gjennomføringen av åpent folkemøte gikk bra: Vi er takknemlig for alle som deltok og for alle innsendte spørsmål underveis i møtet.

 

Vi ser imidlertid at det er noen utfordringer med å få til dialog med de oppmøtte gjennom digitale løsninger. Nye veier håper og tror at det i neste høringsperiode kan gjennomføres møter med fysisk oppmøte. Dette avhenger av smittevern og hva som er anbefalt fra helsemyndigheter på gjeldende tidspunkt. 

 

Du kan se opptak av folkemøtet om du ikke hadde anledning til å delta den 20.05. Opptaket vil da starte som et vanlig teamsmøte, men spille av opptak i vinduet. 

 

Åpen kontordag og ytterligere orienteringer

 

Som supplement til åpent folkemøte ble det arrangert åpen kontordag tirsdag 25.05. Hensikt med dette var å skape en mer uformell arena der deltakere i større grad fikk styre diskusjonen.  Dette ble organisert slik at man bestilte en tid og redegjorde for hvem man var og hvordan man var berørt av planforslaget.

 

Det har i tillegg til møtene rettet mot offentligheten vært gjennomført orienteringer i ulike politiske og byråkratiske organ og særmøter med ulike næringsinteresser. Vi har to gjenstående orienteringer; en for seniorrådet i Kristiansand og en for Ungdommens bystyre. I tillegg har elevråd ved nærliggende skoler fått tilsendt informasjonsfilm, informasjon om prosess og muligheter for å gi innspill.