Vedtatt planprogram og utvidelse av planområdet

Sist oppdatert: 26.02.2024

Vedtaket markerer en viktig milepæl i prosjektet og en ny fase i planprosessen. Det gjøres også nå en tilleggsvarsling for utvidelse av planområdet nord for Sørlandet sykehus. Frist for å komme med innspill er 20.10.2021.


Illustrasjon utvidet planområde

Vedtatt planprogram

 

Planprogrammet er et dokument som blant annet redegjør for formålet med planarbeidet, hva tiltaket innebærer, avgrensing av planområde og hvilke utredninger som skal gjennomføres.

 

Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn fra 16.04 – 31.05 2021. Nye Veier fikk inn 85 merknader fra offentlige instanser, bedrifter, interesserorganisasjoner, grunneiere og andre interessenter. På bakgrunn av innspillene ble det gjort endringer i planprogrammet, og det var dette reviderte planprogrammet som nå ble politisk vedtatt. Vedtaket av planprogrammet innleder en ny fase i planprosessen, og arbeidet fremover vil nå dreie seg om å utarbeide et planforslag med konsekvensutredning. 

 

Utvidet grense - hvor planområdet utvides

 

Utvidelsen av planområdet gjelder tunnelstrekningen mellom kryssene i Vige og Dalane, nord for opprinnelig planlagt trasé. Tunnelen vil svinge nordover mot Bjørndalen like etter tunnelpåhugget i Vige og gå under Otra nord for sykehusområdet på Eg før den svinger tilbake mot opprinnelig trasé ved Dalane. Et mer detaljert kart over den nye planavgrensningen finner du på innbyggerdialogen.

 

Bakgrunn for utvidelsen av planområde

 

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn av planprogrammet har vi mottatt innspill fra Sørlandet sykehus om at medisinsk utstyr og drift av sykehuset er svært følsom for rystelser. Dersom tunnelen skulle gått i opprinnelig trasé rett sør for sykehusområdet ville dette komplisert byggingen av tunnelen og det ville vært forbundet med risiko for sykehusets drift. Nye Veier har derfor undersøkt mulighet for å flytte veitraseen lengre unna sykehuset. Det er sett på alternativer både nord og sør for tidligere krysningspunkt under Otra. På bakgrunn av grunnundersøkelser har Nye Veier valgt å gå videre med et nordlig alternativ. Kunnskapsgrunnlaget for denne løsningen skal nå utvides og det skal gjøres ytterligere undersøkelser.

 

Hva innebærer utvidelsen av planområdet og omleggingen av tunnelen? 

 

Endringen av traséen medfører at tunnelen blir rundt 250 meter lengre. Til tross for lengre tunnel er det antatt at byggetiden vil forbli den samme da grunnforholdene er mindre kompliserte i ny trasé. Endringen vil ikke få konsekvenser på overflaten, kun under bakken.

 

Gi innspill til utvidet planområde

Grunneiere innenfor det utvidede planområdet vil bli varslet særskilt gjennom Altinn, e-post eller brev. Vi er spesielt opptatt av informasjon om eventuelle anlegg/installasjoner under bakken som kan komme i berøring med tunneltraseen, som f.eks. energibrønner. Frist for innspill er 20.10.2021.