Nye Veier takker for alle høringsinnspill til planforslaget

Sist oppdatert: 26.02.2024

Høringsperioden av detaljregulering E18 Ytre ringvei i Kristiansand kommune er avsluttet. Høringsfristen gikk ut 17. februar 2024. Totalt er det registrert 53 innspill til planforslaget som har vært på høring.


Nye Veier planlegger 10 kilometer med firefelts motorvei fra Vige til Grauthelleren i Kristiansand. Prosjektleder plan, Thomas Kaaløy Jensen i Nye Veier konstaterer at innspillene som har kommet inn belyser mange tema som også Nye Veier har hatt stort fokus på under planarbeidet.

 

– Vi ser at flere av innspillene omhandler allerede kjente momenter som det er arbeidet mye med gjennom hele planprosessen. Blant annet bruk og plassering av overskuddsmasser, håndtering av støy og luftforurensning, anleggsgjennomføring, samt påvirkning på naturmiljø og friluftsliv, oppsummerer Jensen i Nye Veier.


Areal- og miljøutvalget i Kristiansand kommune vedtok i møte 7. desember 2023 å legge forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei ut på høring og til offentlig ettersyn. Høringsperioden var fra 6. januar – 17. februar 2024.

Av de 53 innspillene kommer 18 fra privatpersoner og grunneiere. Innenfor denne grupperingen er privatpersoner boende i Vige sterkt representert. Dette var forventet, da planlagt dagsone i Vige vil gi påvirkning på lokalt bomiljø. I tillegg kommer 16 høringsinnspill fra offentlige myndigheter og 19 innspill fra næringsliv og interesseorganisasjoner.

– Innspillene gir oss nyttig informasjon inn mot andregangsbehandlingen. De er presentert i sin helhet på nettsiden til Kristiansand kommune, sier Jensen.


Statsforvalteren og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fremmet en innsigelse i forbindelse med deponering av overskuddsmasser i Øygardsvannet. Innsigelsene går i korte trekk ut på at det i planforslaget ikke er gjort en tilstrekkelig vurdering av alternativ løsning med mottaksarealer. Statsforvalteren har også fremmet innsigelse i forbindelse med deponering av overskuddsmassene ved Grauthellerheia med bakgrunn i konflikt med naturmangfold av nasjonal interesse.

 

I tillegg har Bane NOR og Avinor fremmet innsigelser. Innsigelsene fra Bane NOR omhandler manglende dokumentasjon av konsekvenser for jernbanen i Dalane og at jernbanen i Kjerrane i planforslaget er avsatt til LNF-formål. Innsigelsene fra Avinor går i korte trekk ut på manglende reguleringsbestemmelser som ivaretar høyderestriksjoner, farlig eller villedende belysning og varslingsrutiner for sprengningsarbeider i forhold til Kristiansand lufthavn Kjevik.     


– Nå setter vi oss ned sammen med etatene og kommunen for å komme frem til en løsning på innsigelsene. Det har vi stor tro på at vi skal få til, sier prosjektlederen.


Alle innspill blir oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokument. I samråd med kommunen vil det vurderes i hvilken grad innspillene skal tas til følge og føre til endringer i reguleringsplanen.


– Merknadsdokumentet blir publisert på prosjektnettsiden, og vil følge saken fram til politisk annengangsbehandling, opplyser Terje Faanes, oppdragsleder i Norconsult.


Målet er politisk vedtatt reguleringsplan i løpet av våren 2024.