Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei ute til høring og offentlig ettersyn

Sist oppdatert: 26.02.2024

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for E18 Ytre ringvei ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i areal- og miljøutvalget i Kristiansand 7. desember 2023. Frist for innsending av merknader er 17. februar 2024.


E18 Ytre ringvei er planlagt som en trafikksikker, firefelts vei i sammenhengende toløps tunnel mellom Vige og Grauthelleren, med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen. Den planlagte veien kobles i øst til dagens E18 ved Varoddbrua. I vest kobles veien til nye E39 mot Mandal. Veistrekningen er på omtrent 10 kilometer hvorav 9 kilometer er planlagt i tunnel. Veien vil gå i tunnel under elva Otra. Det er planlagt kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til krysset ved Grauthelleren.  I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til riksvei 9.

Frist for innsending av merknader er 17. februar 2024

 

Du må sende synspunktene dine innen 17.02.2024. Innspill til planforslaget sendes inn via Kristiansand kommunes nettside: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-liste/e18-ytre-ringvei/

 

For å sikre god medvirkning og informasjon vil Nye Veier sammen med kommunen holde et orienteringsmøte i Bystyresalen, Rådhusgata 28, kl. 18.00 – 20.00, onsdag 31.01.2024. Møtet kan også sees direkte på kommunens nett-TV.

 

Informasjon om prosjektet og planprosessen

 

For informasjon om prosjektet og planprosessen se interaktiv presentasjon av prosjektet i kartfortelllingen eller ved å kontakte

 

Norconsult ved rådgiver plan Sara Øen, nyeveier@ytreringvei.no / mobil 930 35 966. 

 

Oversendte plandokumenter

 

I menyen til høyre finner du plandokumentene som ligger ute til høring og offentlig ettersyn med tilhørende konsekvensutredninger, fagrapporter og tekniske tegninger.