Forslag til reguleringsplan for E18 Ytre ringvei - høring og offentlig ettersyn

Sist oppdatert: 18.03.2024

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 ble forslag til detaljreguleringsplan for E18 Ytre ringvei lagt ut til høring og offentlig ettersyn.


E18 Ytre ringvei er planlagt som en trafikksikker, firefelts vei i sammenhengende toløps tunnel mellom Vige og Grauthelleren, med fartsgrense 110 km/t i det meste av tunnelen. Den planlagte veien kobles i øst til dagens E18 ved Varoddbrua. I vest kobles veien til nye E39 mot Mandal. Veistrekningen er på omtrent 10 kilometer hvorav 9 kilometer er planlagt i tunnel. Veien vil gå i tunnel under elva Otra. Det er planlagt kryss i hver ende av tunnelen, i Vige og ved påkobling til krysset ved Grauthelleren.  I tillegg vil det bli kryss i fjell under Dalane med egne rampetunneler opp til riksvei 9.

Reguleringsplanforslaget for E18 Ytre ringvei lå ute på høring og offentlig ettersyn i perioden 6. januar-17. februar 2024. Det kom inn totalt 53 høringsinnspill. Av de 53 innspillene kom 18 fra privatpersoner og grunneiere. Innenfor denne grupperingen var privatpersoner boende i Vige sterkt representert. Dette var forventet, da planlagt dagsone i Vige vil gi påvirkning på lokalt bomiljø. I tillegg kom det inn 16 høringsinnspill fra offentlige myndigheter og 19 innspill fra næringsliv og interesseorganisasjoner.

 

Alle innspill blir oppsummert og svares ut i et eget merknadsdokument. I samråd med kommunen vil det vurderes i hvilken grad innspillene skal tas til følge og føre til endringer i reguleringsplanen.

 

Målet er politisk vedtatt reguleringsplan i løpet av våren 2024.

 

Informasjon om prosjektet og planprosessen

 

For informasjon om prosjektet og planprosessen se interaktiv presentasjon av prosjektet i kartfortelllingen eller ved å kontakte

 

Norconsult ved rådgiver plan Sara Øen, nyeveier@ytreringvei.no / mobil 930 35 966. 

 

Oversendte plandokumenter

 

I menyen til høyre finner du plandokumentene som lå ute til høring og offentlig ettersyn med tilhørende konsekvensutredninger, fagrapporter og tekniske tegninger.