Tilleggsvarsling Bjørndalen og Øygardsvannene

Sist oppdatert: 27.06.2023

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljregulering av E39 Ytre ringvei. 


Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Nye Veier AS utvider planområdet for detaljregulering av E39 Ytre ringvei. Detaljreguleringen er for strekningen Vige–Grauthelleren i Kristiansand kommune. 

 

Hvorfor planområdet utvides ved Bjørndalen

Planlagt tunneltrasé under Otra ble i høst flyttet nordover av hensyn til Sørlandet sykehus. Sykehuset meldte bekymring knyttet til rystelser i anleggsperioden. I forbindelse med justering av traseen har det blitt gjennomført grunnundersøkelser for å vurdere beskaffenhet for utbygging av tunnel. Undersøkelsene viser utfordrende grunnforhold i Bjørdalen-området, og man har derfor besluttet å flytte tunneltraseen slik at man unngår dette. Justeringen gjør at traseen går utenfor området som har blitt varslet tidligere, og Nye Veier varsler derfor utvidelse av planområdet. Justeringen medfører at Ytre ringvei blir ca. 50 meter lengre, men at strekningen ved Bjørndalen blir enklere å bygge.

 

Hvorfor planområdet utvides ved Øygardsvannene

I kommunedelplan for Ytre ringvei ble det pekt på arealer ved Glitre/Storheia og havneområdet i Vige for massedeponi. I reguleringsarbeidet for Ytre ringvei ønsker Nye Veier å vurdere om arealer ved Øygardsvannene kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser og fungere som alternativ til deponering ved Glitre/Storheia. Nye Veier vil vektlegge at masseoverskuddet fra prosjektet skal benyttes til samfunnsnyttige formål. Områdenes egnethet for massehåndtering vil vurderes opp mot bærekraft, herunder blant annet transportavstander og gjenbruksmuligheter. Det aktuelle arealet ligger ikke innenfor området det tidligere er varslet reguleringsarbeid for.

Gi innspill

Vi ønsker å høre dine innspill til det utvidede planområdet innen 3. mars 2022. Vi er spesielt opptatt av informasjon om eventuelle anlegg/installasjoner under bakken som kan komme i berøring med tunneltraseen, som f.eks. energibrønner.

 

Berørte grunneiere har blitt varslet særskilt gjennom Altinn eller per brev.

 

Merknader tilknyttet utvidet planområde kan sendes inn via følgende kanaler: 

 

 

Mottatte merknader vil bli oppsummert og kommentert ut i det videre planarbeidet. Innspillene vil følge i sin helhet til politisk behandling og vil være offentlige dokumenter.

Det sendes ikke svarbrev til avsender i forbindelse med den enkelte merknad.