Nye Veier varsler om planoppstart og forslag til planprogram på høring

Publisert: 15.04.2021

Nye Veier har varslet oppstart av detaljregulering for E39 Ytre ringvei på strekningen Vige-Grauthelleren i Kristiansand kommune. Forslag til planprogram har også vært ute på høring og til offentlig ettersyn.


Formålet med planen er å etablere en ringvei i Kristiansand, mellom Vige og Grauthelleren. Veien skal koble sammen E39 fra vest med E18 fra øst, og skal avlaste lokal trafikk gjennom Kristiansand sentrum. Ringveien skal samtidig bidra til et mer effektivt og mindre sårbart stamveinett mellom Østlandet og Vestlandet.

 

Et av formålene med detaljreguleringen er å øke den samfunns-økonomiske nytten, og på denne måten øke prioriteten for utbygging av prosjektet. Dette krever omfattende utredninger der ulike løsninger og trasévalg blir vurdert og optimalisert.

 

Denne høringen gjelder planprogrammet. Høsten 2021 vil planforslaget for E39 Ytre ringvei legges ut til høring. Hensikten med planprogrammet er å informere om planarbeidet, avklare premisser og identifisere utredningsbehov knyttet til planen. Videre beskrives hvordan og når naboer, grunneiere og andre interessenter kan påvirke planarbeidet.

 

 

Alle berørte grunneiere er blitt varslet med brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

 

Si din mening innen 31. mai 2021

Synspunkter, innspill eller opplysninger til planarbeidet og/eller til planprogram kan sendes inn via følgende kanaler:

 

Innbyggerdialog

• Altinn for de som har fått varsel

nyeveier@ytreringvei.no

• Norconsult v/ Sara Øen, Postboks 626, 1303 Sandvika

 

Mottatte merknader vil bli oppsummert og kommentert ut i det videre planarbeidet. Merknadene vil i sin fulle form følge saken ved politisk behandling. Det sendes altså ikke svarbrev til avsender i forbindelse med den enkelte merknad.

 

Åpne møter

Det er blitt holdt Åpent folkemøte, Dialogmøter og Åpen kontordag i høringsperioden.