Tilleggsvarsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av E18 Ytre ringvei og varsel om endring av reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst

Sist oppdatert: 27.06.2023

Planarbeidet for E18 - Ytre Ringvei fortsetter, men spørsmålet om disponering av overskuddsmasser er ikke endelig avklart. Det varsles derfor om utvidelse av planområdet for å vurdere om også arealer ved Grauthellerheia og Mjåvann vest kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser.

 

Varselet om endring av reguleringsplan gjelder en endring av regulerings-bestemmelsene i §5.1 Midlertidige bestemmelsesområder, der varighet av eksisterende massedeponi ved den nye Mjåvannsveien ønskes forlenget.

 


Hvorfor utvides planområdet ved Grauthellerheia og Mjåvann vest? 

I kommunedelplan for Ytre ringvei ble det pekt på arealer ved Glitre/Storheia og havneområdet i Vige for massedeponi. I reguleringsarbeidet for Ytre ringvei ønsker Nye Veier å vurdere om også arealer ved Mjåvann vest og Grauthellerheia kan være egnet til å håndtere overskuddsmasser og fungere som alternativ til deponering ved Glitre/Storheia.

 

Arealene ved Mjåvann vest og Grauthellerheia ligger ikke innenfor området det tidligere er varslet reguleringsarbeid for. Derfor varsler Nye Veier med dette en utvidelse av planområdet.

 

Arealet ved Mjåvann vest er i dag delvis uregulert og delvis regulert til formålet «jord- og skogbruk» i reguleringsplan for Mjåvann II. Arealet som er uregulert, er i kommuneplanens arealdel avsatt til formålet «LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag».

 

Areal ved Grauthellerheia er i dag uregulert. I kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til formålet «landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)».

 

Arealene som berøres vil bli konsekvensutredet i henhold til fastsatt planprogram, på samme måte som andre berørte arealer i planforslaget.

 

Hvorfor endring av reguleringsplan for E39 Kristiansand vest - Søgne øst?

Formålet med å endre reguleringsplanen er knyttet til håndtering av masseoverskudd fra veiprosjektet E18 Ytre ringvei. Det er ønskelig å kunne utnytte restkapasiteten i etablerte massedeponier ved Mjåvann tilhørende E39-prosjektet som åpnet i november 2022. Dette krever en forlengelse av varigheten av deponiene til etter at Ytre ringvei er ferdigstilt. Nye Veier ønsker å endre reguleringsbestemmelsene slik at bruken av massedeponi D og massedeponi E forlenges til ett år etter at E18 Ytre ringvei er åpnet for trafikk. I gjeldende reguleringsbestemmelser er det stilt krav om at midlertidige bygge- og anleggsområder skal gjelde frem til ett år etter at E39 Kristiansand vest – Søgne øst er åpnet for trafikk. Massedeponi D og E ligger i tilknytning til Mjåvann industriområde og er tatt i bruk som deponi i dag. Begge områdene foreslås avsatt til fremtidig næringsformål i forslag til ny kommuneplan for Kristiansand kommune.

Gi innspill

Vi ønsker å høre dine innspill til det utvidede planområdet og/eller reguleringsendring innen 2. juni 2023. 

 

Berørte grunneiere og naboer har blitt varslet særskilt gjennom Altinn eller per brev.

 

Merknader tilknyttet utvidet planområde kan sendes inn via følgende kanaler: 

 

Mottatte merknader vil bli oppsummert og kommentert ut i det videre planarbeidet. Innspillene vil følge i sin helhet til politisk behandling og vil være offentlige dokumenter. Det sendes ikke svarbrev til avsender i forbindelse med den enkelte merknad. 

 

For interaktivt kart over planområdet, se Innbyggerdialog

 

Saksdokumenter
Varslingsbrev tilleggsvarsel Grauthellerheia og Mjåvann vest
Varslingsbrev reguleringsendring E39 Kristiansand vest - Søgne øst
Kart (detaljert) tilleggsvarsel Grauthellerheia
Kart (detaljert) tilleggsvarsel Mjåvann vest
Kart (detaljert) reguleringsendring E39 Kristiansand vest - Søgne øst