Tilleggsvarsling

Sist oppdatert: 27.06.2023

Kunngjøring av utvidet planområde for detaljreguleringen av E39 Ytre ringvei. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8, varsles det om at planområdet utvides i forbindelse med detaljregulering av E39 Ytre ringvei i Kristiansand kommune. Utvidet planområde består av en utvidelse nord for Gimlemoen, Jegersberg og Sørlandet sykehus ved Eg. 


Hensikten med tilleggsvarslingen

 

Planområdet utvides av hensyn til Sørlandet sykehus. Ved varsling av planoppstart og høring/offentlig ettersyn av planprogrammet, lå planlagt veitunnel under Sørlandet sykehus. Etter dialog med sykehuset har det kommet frem at dette kan skape utfordringer da sykehuset har strengere begrensninger knyttet til vibrasjoner enn annen bebyggelse. Dette skyldes sykehusets medisinske utstyr som er følsomt for rystelser fra sprengningsarbeid, samt behovet for kontinuerlige drift av sykehuset.

 

Det er mulig å løse dette i anleggsperioden, men det vil medføre at sprengningsarbeidet blir mer komplisert. Det er derfor undersøkt alternative veitraseer for tunnelen, som ikke berører sykehuset. 

Endret veitrasé planlegges i tunnel under bakken og vil krysse under Otra. Det er gjennomført innledende grunnundersøkelser som indikerer at traseen kan flyttes lengre nord uten store konsekvenser for fremdrift eller kostnader for prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget for denne løsningen skal nå utvides og det skal gjøres ytterligere undersøkelser. Den nye utvidelsen er på omkring 1930 daa.

 

Det har blitt sendt ut tilleggsvarsling til berørte parter og naboer gjennom Altinn. Varslingen ble også annonsert i Fædrelandsvennen lørdag 25. september 2021.

 

Si din mening innen 20.10.2021.

 

Merknader tilknyttet utvidet planområde kan sendes inn via følgende kanaler: 

 

 

Mottatte merknader vil bli oppsummert og kommentert ut i det videre planarbeidet. Merknadene vil i sin fulle form følge saken ved politisk behandling. Det sendes ikke svarbrev til avsender i forbindelse med den enkelte merknad.